De school

Onze school heeft zich tot doel gesteld de kinderen optimaal te begeleiden bij de ontwikkeling tot zelfstandige persoonlijkheden, zodat er een gezonde basis wordt gelegd voor verdere vorming, opdat ze in een veranderende samenleving een volwaardige plaats kunnen innemen en deze mede vorm kunnen en willen geven. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen. ‘De Poolster’ wil kinderen de kans geven en stimuleren om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven.

Bij dit algemene doel onderscheiden we de volgende aspecten:

  • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling: Het gaat hierbij om het goed leren kijken, luisteren en bewegen.Sport en spel en schrijven zijn belangrijk.
  • Cognitieve ontwikkeling: Het gaat hier om het verwerven van kennis en vaardigheden,zoals rekenen, lezen en taal.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Uw kind komt als kleuter binnen, maar verlaat de school als puber. Het kind moet leren omgaan met zichzelf en de ander. De ontwikkeling van waarden en normen valt hieronder. Het is belangrijk deze ontwikkeling goed te begeleiden. Onze school heeft zich tot doel gesteld: De kinderen optimaal te begeleiden bij de ontwikkeling tot zelfstandige persoonlijkheden, zodat er een gezonde basis wordt gelegd voor verdere vorming, opdat ze in een veranderende samenleving een volwaardige plaats kunnen innemen en deze mede vorm kunnen en willen geven.
  • Creatieve ontwikkeling: Bij dit leergebied gaat het om het stimuleren van de fantasie en het bevorderen van de creativiteit. Kortom het vorm kunnen geven aan eigen ideeën en gedachten. Tekenen, handenarbeid, spel en taal zijn hierbij belangrijk. onderscheiden we de volgende aspecten: Heel belangrijk vinden wij het dat kinderen zich van jongs af aan een eigen mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. Kennis, inzicht, houding en praktische vaardigheden zijn belangrijke aspecten bij het leren. Zoals op alle scholen gelden ook bij ons regels en we leren de kinderen die goed te hanteren. Belonen van gewenst gedrag is erg belangrijk en beter dan straffen. Helaas ontkomen wij aan het laatste niet altijd.

 

Schoolplan 2019-2023 Poolster

Poolster Schoolgids 2020-2021