Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR houdt zich bezig met allerlei zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, schoolgids, het formatieplan en het zorgplan. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR. advies- en/of instemmingsbevoegdheid. De MR. heeft het recht ongevraagd advies te geven over tal van schoolse zaken en komt 6 tot 8 keer per schooljaar samen voor een vergadering. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Een termijn van een lid is normaliter 3 schooljaren. Jaarlijks organiseert de MR. een jaarvergadering. Hierin worden i.i.g. het financieel verslag en het jaarverslag besproken. Wanneer er over bepaalde onderwerpen vragen zijn heeft u altijd de mogelijkheid om één van de leden te benaderen. De ledenlijst van de MR. en de manier waarop u deze kunt bereiken is hieronder te vinden. Bij de ingang van de school is tevens een informatiescherm waar de namen en foto’s van de leden zijn vermeld. Ook kunt u schriftelijk vragen stellen. De brievenbus van de MR bevindt zich op “’t Pleintje” in school.

Oudergeleding Teamgeleding
 Ana Meuleman Jantine de Haan           Voorzitter
 Ana Achterberg     penningmeester Willem Dennissen        Secretaris