SchOOLwiki

zoekopdracht

Tussentijdse toetsen

Tussentijdse toetsen
Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden. De resultaten van het onderwijs: Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de
gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met bijbehorend toets protocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of   bijgesteld.