SchOOLwiki

zoekopdracht

6 resultaten in categorie "2-het-onderwijs"

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: • Bibliotheek • Speellokaal • Taalklas/NT2 Voor kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten heeft Stichting SchOOL een centrale voorziening in de vorm van NT2 (Taalklassen) klassen georganiseerd op De Poolster . Met een intensief programma en in 4 niveaugroepen in een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen van arbeidsmigranten kunnen in 1 jaar en vluchtelingenkinderen in 2 jaar (verlenging is mogelijk) tijd de Nederlandse Taal leren. Daarna stromen zij uit naar een reguliere school in de buurt waar zij wonen....
Lees verder

Groepen op school

Groepen op school Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: • Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas • Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten...
Lees verder

Onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd? Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Onderwijstijd leerjaar 1 en 2           Onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8               Over hoe een schooldag op een basisschool er uitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 wel de ruimte gekregen om zelf de schooltijden in te delen.Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag verdelen.  ...
Lees verder

Vakleerkrachten

Vakleerkrachten Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: Bevordering van het taalgebruik Spel en beweging / bewegingsonderwijs Werelddans ...
Lees verder

Verlof personeel

Verlof personeel Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe didactische inzichten te verkrijgen, volgen de leerkrachten regelmatig cursussen of een opleiding. Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door b.v. ziekte, nemen wij contact op met de vervangingspool. Wij werken hierbij samen met andere besturen in de regio....
Lees verder

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie? Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, PSZ Dolfijntjes 1. We gebruiken daarbij Kaleidoscoop en Onderbouwd. De Poolster werkt nauw samen met PSZ Dolfijntjes 1 van Stichting Go Kinderopvang aan de doorgaande leerlijnen. Samen geven we vorm aan een Doorstroomgroep. Kinderen van 3 1/2 jaar tot 4 1/2 jaar gaan twee dagdelen per week naar deze groep. Zij werken aan de doelen zoals gesteld door de SLO. Dit doen zij met behulp van de thema's van Onderbouwd en Kaleidoscoop. Een leerkracht van De Poolster en een pedagogisch medewerker van GO verzorgen het onderwijsaanbod aan maximaal dan 16 leerlingen. Op deze wijze zorgen we voor een vloeiende overgang van de PSZ naar de basisschool. Hierbij vormt het vergroten van de woordenschat het hoofdbestanddeel van het aanbod.  ...
Lees verder