SchOOLwiki

zoekopdracht

4 resultaten in categorie "4-ouders-en-school"

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die school en ouders helpt om goed en slim samen te werken. Een denkwijze die helpt om elkaar te begrijpen vanuit een gelijkwaardige en nietvrijblijvende samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouders helpen op school bij de activiteiten buiten schooltijd maar ook onder schooltijd. Ouders zijn hierdoor betrokken bij de school en krijgen een beter inzicht in het onderwijs en de werkwijze op school. Onze school heeft het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 Communicatie met ouders Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: De ouders van onze leerlingen worden via onze nieuwsbrief “Sternieuws” op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en overige informatie. Deze nieuwsbrief komt eens in de twee weken op vrijdag uit en de meest recente versie is ook terug te vinden, als download, op onze website. Klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt gaat wel eens wat mis of loopt het niet zoals bedoeld of gepland. Dat is op onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld. We hopen uw klacht binnen de school op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht eerst met de leerkracht of andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met onze interne contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten. Onze interne contactpersoon is: [naam/namen, mailadres, telefoon, eventueel bereikbaarheid]. Mocht er geen oplossing gevonden worden en blijft de klacht bestaan, dan neemt u contact op met de klachtencoördinator van Stichting school. Mevrouw Erika Niezen, 0320- 767700 of klachten@stichtingschool.nl Volgens wettelijk voorschrift beschikken alle schoolbesturen over een klachtenregeling. De klachtenregeling is te vinden op: www.stichtingschool.nl/schoolwiki De klachtencommissie waarbij Stichting SchOOL is aangesloten is de Landelijke Geschillencommissie, te bereiken via: Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, (030) 280 9590 info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl. Gescheiden ouders Wettelijk is bepaald dat in de situatie dat beide ouders, ook na scheiding, samen het gezag hebben, een school beide ouders dient te informeren over hun schoolgaande kind. De informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet dezelfde zijn als de informatie die aan de andere ouder wordt gegeven (dit geldt ook voor voogden). Ook wanneer er één ouder is belast met het wettelijk gezag, heeft de andere ouder recht op informatie. Informatie geven aan beide ouders is dus de regel, het weigeren ervan een uitzondering. De school kan weigeren wanneer: de ene ouder informatie vraagt die de andere (gezaghebbende) ouder niet op gelijke wijze zou hebben verkregen;  de school van oordeel is dat het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van die informatie. De school moet deze beslissing wel, liefst schriftelijk, motiveren. Beide ouders hebben ook recht op informatie van derden: alle beroepshalve bij het kind betrokken personen, zoals (school)artsen, hulpverleners, logopedisten, psychologen, et cetera. Wanneer de ouder die niet met het gezag belast is, vraagt om informatie, moet de school deze geven. De andere ouder kan dit niet verbieden. Op onze school gaan we er vanuit de dat ouders in het belang van het kind, de informatie met elkaar delen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe er met de voorziening van informatie naar beide ouders omgegaan moet worden. Deze afspraken worden altijd gemaakt met medeweten van de directeur en worden schriftelijk vastgelegd. Privacy De Europese privacywet (de algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, hebben wij vertaald naar een informatiebeveiligings- en privacybeleid. Op basis hiervan hebben we passende maatregelen getroffen om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. Deze maatregelen omvatten onder meer: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken over het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes, het aanstellen van een Functionaris voor Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy. Op school zijn alle gegevens opgenomen in een digitaal leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt. De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger (s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Beeldmateriaal Bij inschrijving van uw kind vraagt de school toestemming aan ouders voor het extern gebruik van foto’s en filmpjes van hun kind. Wilt u uw toestemming intrekken dan kunt u dat tussendoor of aan het begin van een nieuw schooljaar aangeven. Foto’s, filmpjes en geluidsopnames zijn persoonsgegevens, dus privacygevoelig. Als ouders kunt u bijdragen aan de privacy van uw en andere kinderen. Wij kunnen u niet verbieden om foto’s of filmpjes in of rond school te maken. Wel vragen wij u om terughoudend te zijn. Sponsoring en schenking Onze school volgt de wet en regelgeving rondom sponsoring. Deze is hier te vinden. Wanneer onze school een schenking ontvangt, melden wij deze bij het bestuur van stichting SchOOL, dit ivm eventuele belastingen die hier mee samenhangen. Dit geldt niet alleen voor geldelijke schenkingen, maar ook voor schenkingen in natura. School-ouderovereenkomst Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven. Ouderinspraak Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: • Ouderraad • Medezeggenschapsraad • ouderbetrokkenheid 3.0 • Klassenouders/ Ouderontbijt / Taal voor thuis (TOLK) De Klassenouder Deze ouder helpt op verzoek van de leerkracht mee bij bepaalde activiteiten, zoals: Meefietsen bij een excursie. Assisteren bij schoolreisje en/of schoolkamp, op uitnodiging van leerkracht bij Sport en spel. Assisteren van de leerkracht bij bijvoorbeeld een techniekles. De ouderraad helpt in overleg met het team op school tijdens algemene activiteiten....
Lees verder

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering. Het is belangrijk dat de ouders een WA verzekering hebben. Kinderen zijn speels, wanneer er materiële schade ontstaat hoeven de ouders dan zelf geen negatieve financiële gevolgen van te ondervinden. Via Stichting SchOOL hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten....
Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 Daarvan bekostigen we: • Pasen • Kerst • Schoolverzekering • Sinterklaas Er zijn geen overige schoolkosten. Mochten ouders niet in staat zijn de ouderbijdrage te voldoen, maar willen dit wel? Wij begeleiden ouders met de aanvraag van de ouderbijdrage via Stichting Leergeld. Het maximum bedrag dat de Stichting dan bijdraagt is €15...
Lees verder

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim: Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen; • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren; • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven. Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.   Op deze manier meldt u uw kind ziek: Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tussen 8.05 uur en 8.25 uur telefonisch te melden aan de school of op een andere wijze de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. Via 0320-250514 Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt in principe niet verleend, tenzij de ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat de kostwinner van het gezin een beroep heeft dat vooral ook in de zomerperiode uitgeoefend moet worden. Bij deze verlofaanvraag dient schriftelijk bewijs te worden overlegd. Dit verlof mag: - niet langer zijn dan 10 schooldagen - niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar - maximaal één maal per schooljaar worden verleend. Aanvragen van extra verlof Voor een verzoek om extra verlof dienen de ouders voor een kind dat leerplichtig is (vanaf 5 jaar) 8 weken voor de datum van het aangevraagde verlof contact op te nemen met de directie. De ouders ontvangen dan een aanvraagformulier voor extra verlof. Afhankelijk van de duur van het verlof en de omstandigheden zal de directeur van de school hierover een beslissing nemen. Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf te worden voorgelegd. Ook hiervoor moet u contact opnemen met de directie. Wij denken dan aan een bruiloft, een jubileum, een begrafenis e.d. De directie vraagt u om een kopie van de uitnodiging als bijlage toe te voegen. In alle gevallen (binnen de 10 dagen) besluit steeds de directeur van de school. Formulieren en de brochure voor verlofaanvraag zijn op school verkrijgbaar....
Lees verder