SchOOLwiki

zoekopdracht

5 resultaten in categorie "gemeentebeleid"

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

Vanaf 1 februari 2006 dient onze school vorm en inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop dit kan. De opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. Wat betekent dat voor het onderwijs in de verschillende groepen?   In de onder- en middenbouw ligt de nadruk op de sociale omgang door middel van de Kanjertraining. In de bovenbouw staat ook de kanjertraining centraal. Daarnaast hebben we projecten met als onderwerp in   De ONDERBOUW:   Ik ben ik, wie ben jij? De MIDDENBOUW: Ik ben ik, jij bent jij. De BOVENBOUW:   Ik ben ik, jij bent jij, samen zijn we wij. Naast levensbeschouwelijke projecten worden de wereldgodsdiensten behandeld. In de geschiedenislessen wordt de Tweede Wereldoorlog met als hoofdpersoon Anne Frank behandeld. Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt een project over verkiezingen, het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk Huis behandeld. Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van uw kind en de school. Opvoeders en ook leerlingen spelen hierin een actieve rol. De opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. De belangrijkste:   het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.   Dit alles past binnen de visie van de Poolster en komt op onze school tot uiting in:   het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken) het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders) ons onderwijsaanbod.   De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken alsmede door onze manier van met elkaar omgaan. Daarbij is de Poolster een Brede School welke sterk betrokken is bij de buurt waarin de school staat.      ...
Lees verder

AFDELING JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ) VAN DE GGD FLEVOLAND

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groep en ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit).   De GGD voert jeugdgezondheidszorg uit in alle gemeenten van Flevoland en werkt samen met andere instellingen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Onze jeugdverpleegkundige is F.Zwarteveen.f.zwarteveen@ggdflevoland.nl...
Lees verder

ESAR (electronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd)

Lelystad is een stad waar veel jonge mensen wonen. Alle jonge mensen krijgen te maken met het onderwijs. Soms maak teen leerkracht of begeleider zich zorgen om een kind. Soms krijgen kinderen te maken met een hulpverlener die zich zorgen maakt om het kind of jongere. In het verleden was het mogelijk dat meerdere leerkrachten of hulpverleners hetzelfde kind begeleiden zonder dat ze het van elkaar wisten. Dit was vervelend voor het kind en de ouders. Zij moesten vaak hetzelfde verhaal vertellen en werd niet altijd meteen de juiste hulp geboden. Dit is verbeterd. Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over ESAR. De gemeenten in Flevoland werken met verschillende organisaties samen aan een veilige en motiverende omgeving voor jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ESAR. ESAR is de Flevolandse Verwijsindex Risicojongeren(VIR). ESAR is een internetprogramma, bedoeld om risicojongeren( met problemen op meerdere leefgebieden) vroegtijdig te signaleren en te ondersteunen. Het systeem helpt daarmee te voorkomen dat de problemen van deze jongeren verergergeren....
Lees verder

KLACHTENREGELING - CONTACTPERSOON - VERTROUWENSPERSOON

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de ouders én van de school. Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen. Wij gaan er dan ook van uit, dat u de klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie. U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen op uw school. Zij zijn verbonden aan de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Wanneer uw klacht gericht is op het functioneren van een leerkracht, dan neemt u eerst rechtstreeks contact met de leerkracht op. Indien er na gesprekken geen oplossing is gevonden kunt u met uw klacht terecht bij de vertrouwenspersoon van school. Wanneer u klachten heeft die de totale school betreft, neemt u contact op met de directeur. Vervolgens kunt u terecht bij de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school. De MR is het officiële orgaan van elke school. Mocht er dan nog geen oplossing gevonden zijn en blijft de klacht bestaan, dan neemt u contact op met het stichtingsbestuur. Volgens wettelijk voorschrift beschikken alle schoolbesturen over een klachtenregeling. Deze vindt u op de website. Voor toepassing van deze regeling zijn we aangesloten bij de landelijke onafhankelijke klachtencommissie. Mocht u er niet uitkomen, staat u niet machteloos. U kunt tevens een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de externe vertrouwenspersoon u helpen. Wel zal de klachtencommissie bij haar uitspraak meewegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De procedure bij de klachtencommissie kan lang duren en vraagt veel van alle betrokkenen. In veel gevallen is het dan ook beter het niet zo ver te laten komen.   Klachten over ongewenste omgangsvormen De school wil de leerlingen, leerkrachten en ouders beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hiermee omgaat. Hoe kan ongewenst gedrag voorkomen worden en wat te doen als zich onverhoopt toch een situatie voordoet. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, neemt het bestuur een abonnement af van de GGD, Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in voorkomende situaties.   Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, (internet)pesten, discriminatie, agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten of andere medewerkers binnen de school.   Mocht u een klacht hebben over een ongewenste omgangsvorm dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht of een van de contactpersonen op school.       Contactpersoon op de Poolster -Leo de Bree, bereikbaar per telefoon op het schoolnummer en per email op adres l.d.bree@stichtingschool.nl   Vertrouwenspersoon van de Poolster IB’er Chequita Winter, bereikbaar per telefoon (schoolnummer)en per email op adres: c.winter@stichtingschool.nl Klacht indienen bij het Schoolbestuur Voor verdere informatie over de klachtenprocedure of het indienen van een klacht bij het stichtingsbestuur neemt u contact op met de heer Wim Klein, Postbus 2451, 8203 AL Lelystad, telefoon 0320-767700. w.klein@stichtingschool.nl De klachtenprocedure is ook terug te vinden op de website van de school.   Klacht indienen bij het LKC Bij onderwijsgeschillen is de LKC is te bereiken via Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl.  ...
Lees verder

PREVENTIEF GEZONDHEIDSONDERZOEK GROEP 2 EN GROEP 7

Vanuit de gemeente heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland de wettelijke taak om alle kinderen uit de groepen 2 en 7 te onderzoeken. Ieder jaar ontvangen de kinderen uit de groepen 2 en 7 van GGD Flevoland een uitnodiging voor het Preventief Gezondheidsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige.   De uitnodiging ontvangt u per post met hierin een datum, tijd en plaats van het onderzoek. Bij de uitnodiging ontvangt u ook twee vragenlijsten. Deze maken deel uit van het onderzoek.   Bent u verhinderd op de datum en/of tijd die in de brief wordt genoemd? Probeer dan te ruilen met een andere ouder en leerling. Het overzicht hangt in de klassen.   Waarom dit onderzoek? De jeugdverpleegkundige weegt en meet uw kind. In groep 2 worden daarnaast ook de ogen en oren getest. Uw kind krijgt geen vaccinatie. De jeugdverpleegkundige komt van tevoren in de klas uitleggen wat er gaat gebeuren.   Tijdens het onderzoek probeert de jeugdverpleegkundige een algemeen beeld te krijgen van het functioneren van uw kind. U kent uw kind het beste. Daarom is uw medewerking belangrijk en wordt u verzocht om de vragenlijsten in te vullen.   Heeft u een vraag? De jeugdverpleegkundige denkt graag met u mee. Zij werkt nauw samen met u en met de school.   Voor meer informatie kunt u terecht op www.ggdflevoland.nl.   De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur–12.30 uur via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl...
Lees verder