SchOOLwiki

zoekopdracht

86 resultaten in categorie ""

AANMELDING EN ZORGPLICHT

Aanmelding (bijna) 4 jarigen. Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating....
Lees verder

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

Vanaf 1 februari 2006 dient onze school vorm en inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van...
Lees verder

ADRESSEN - NAMEN - TELEFOONNUMMERS

OBS De Poolster   Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad 0320-250514   administratie.poolster@stichtingschool.nl   Directeur A. van Wijk     Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad 0320-250514   a.v.wijk@stichtingschool.nl   Stichting SchOOL Bezoekadres     Meenthoek 1 8224 BS Lelystad 0320-767700     Stichting SchOOL Postadres   Postbus 2451 8203 AL Lelystad 0320-767700     Onderwijsloket Lelystad 8.00-12.00 uur   Kempenaar 03-23 8242 BD Lelystad 0320-215214   info@wsnslelystad.nl   Leerplichtambtenaar Petra Hazes   0320-279390 p.hazes@lelystad.nl   GGD Flevoland   Noorderwagenstraat 2 8223 AM Lelystad 0320-276211   j.piek@ggdflevoland.nl   Centrum voor Jeugd en Gezin   Noorderwagenstraat 2 8223 AM Lelystad 0320-231111   www.cjglelystad.nl   SKL Kinderopvang     Postbus 2052 8203 AB Lelystad 0320-294900   centraalbureau@skl-kinderopvang.nl   Overblijfcoördinator Jedida Kross   06-34609926 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 8.30...
Lees verder

AFDELING JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ) VAN DE GGD FLEVOLAND

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groep en ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook...
Lees verder

Aannamebeleid Stichting SchOOL

Openbaar onderwijs Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan...
Lees verder

BOEKENUITLEEN

Onze school heeft een bibliotheek voor alle leerlingen. De boeken lenen we van de Provinciale Bibliotheek in Flevoland en de school betaalt de kosten. De organisatie van de boekenuitleen is in handen van enkele leerkrachten. Ieder kind kan, op een van tevoren aangegeven dag in...
Lees verder

Basisschool de Poolster

De Poolster is een openbare school gelegen in de Waterwijk en heeft ongeveer 110 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen. De samenstelling van de leerlingenpopulatie is multicultureel.   Onze school is gestart op 30 augustus 1982. De straten in onze wijk zijn vooral genoemd naar de verschillende wereldzeeën....
Lees verder

CITO - LOVS

Het Leerling Observatie Volg Systeem bestaat uit landelijk genormeerde toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen. M = Midden-afname, E = Eind-afname. Aan de hand van deze toetsen wordt gekeken of een kind de leerstof voldoende beheerst. Zo wordt uw kind gedurende de acht leerjaren...
Lees verder

COMPUTERONDERWIJS

We willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarin informatie en communicatietechnologie heel belangrijk zijn. Kinderen moeten zelfstandig om kunnen gaan met de moderne computertechnieken. De school is aangesloten op het internet en in elke groep staan vier computers. We gebruiken de computers als extra...
Lees verder

DIGITAAL SCHOOLBORD EN WERKEN MET TABLETS (SNAPP-IT)

Op onze school werken we in ALLE groepen met digitale schoolborden of touchscreens. Hierop kan digitaal geschreven worden en computerprogramma's De kinderen in de bovenbouw  Taalklas werken ook al regelmatig met tablets. Alle software van de school staat op het netwerk van de school en...
Lees verder

de brede school

Onze school is een ‘brede basisschool’. Dit betekent dat de school de leerlingen extra ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt in en na schooltijd. Om dit te kunnen bereiken werken wij steeds meer samen met uiteenlopende sport-, zorg- en cultuur- en welzijnsorganisaties. De algemene doelstelling van het...
Lees verder

De onderbouw

In de onderbouw leren de kinderen spelenderwijs. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan onze leerlingen kunnen leren. We praten veel met de kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Binnen de groepen...
Lees verder

De resultaten van ons onderwijs

In 2009 is door de scholen in Lelystad gestart met de afname van de CITO eindtoets. In groep 8 wordt mede aan de hand van de CITO eindtoets de definitieve keuze met betrekking tot het Voortgezet onderwijs gemaakt. Door de invoer van de Entreetoets (vanaf 2010 afname...
Lees verder

ENGELS

In de groepen 7 en 8 wordt één keer per week Engels gegeven aan de hand van de methode “Take it easy”. Een methode met gevarieerde werkvormen en leeractiviteiten....
Lees verder

ESAR (electronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd)

Lelystad is een stad waar veel jonge mensen wonen. Alle jonge mensen krijgen te maken met het onderwijs. Soms maak teen leerkracht of begeleider zich zorgen om een kind. Soms krijgen kinderen te maken met een hulpverlener die zich zorgen maakt om het kind of...
Lees verder

EXPRESSIE - WEEKSLUITING

In het algemeen wordt er regelmatig , ongeveer één keer per maand, per toerbeurt door de groepen "Sterrenkijken"(weeksluitingen) gepresenteerd. Elke groep komt één of meerdere keren aan de beurt om een presentatie te verzorgen voor ouders en medeleerlingen. Als ouder bent u van harte welkom...
Lees verder

GESCHEIDEN OUDERS

De school is verplicht beide ouders die het ouderlijk gezag hebben te informeren over relevante zaken betreffende de leerling en schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids en ouderavonden. Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben de leerling bij een van de ouders woont, zal de...
Lees verder

GROEPSBESPREKING

Regelmatig vinden er groepsbesprekingen plaats. Leerkrachten bespreken dan alle kinderen met hun collegae en met de intern begeleider. Bij de kinderen voor wie extra advies en ondersteuning nodig is wordt langer stil gestaan. De groepsbesprekingen worden (be)geleid door de intern begeleiders en zijn in eerste instantie...
Lees verder

GYMROOSTER

Voor actuele tijden kunt u terecht op het informatiescherm in de hal of in de nieuwsbrieven. Dag Groep Aanvang Einde Gymzaal dinsdag Blauw 8.30 9.15 Volkerak Rood 9.15 10.00 Volkerak 3/4 10.00 10.45 Volkerak 5/6 10.45 11.30 Volkerak  7/8  11.30  12.15 vrijdag Blauw 8.30 9.15 Volkerak Rood 9.15 10.00 Volkerak 3/4 10.00 10.45 Volkerak  5/6 10.45 11.30 Volkerak  7/8 11.30 12.15 Volkerak ...
Lees verder

Groepsorganisatie

Op de Poolster komen de kinderen bij vaste groepsleerkracht(en). De leerlingen in een jaargroep zijn ongeveer even oud en werken per jaar hetzelfde programma door. Op de Poolster werken wij ook met combinatiegroepen. In deze groepen zitten leerlingen uit twee groepen of twee leerjaren bij...
Lees verder

HUISWERKKLAS EN EXTRA LEESTIJD

Op de woensdagmiddag kan er, onder begeleiding van Nicole Warmerdam, extra gewerkt worden in de huiswerkklas. Wanneer u uw kind hiervoor wilt opgeven, kunt u contact met haar opnemen. Haar telefoonnummer is 06-49631754. Aan de begeleiding zijn overigens wel (geringe) kosten verbonden.   ’s Morgens tussen 8.15...
Lees verder

Het Schoolbestuur

De Poolster maakt onderdeel uit van de stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd door een 5-koppige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad...
Lees verder

Hier staat de Poolster voor!

Goede en veilige sfeer op de school  Realisatie van de kerndoelen binnen het referentiekader primair onderwijs  Welbevinden van leerlingen en personeel  Het werken aan de zelfstandigheid  Vrijheid  Verantwoordelijkheid en een kritische houding  Respect voor elkaar  Leren om samen om te gaan met verschillen  Werken aan...
Lees verder

Huisbezoeken kleutergroep

Wij vinden een goed contact tussen leerkracht en het gezin erg belangrijk. Daarom brengt de leerkracht van groep 1/2 één keer per kleuterperiode een huisbezoek aan de ouders en de leerlingen van hun groep. Bij duobanen vindt een verdeling tussen de leerkrachten plaats. Tijdens dit bezoek zal...
Lees verder

INFORMATIE NAAR OUDERS- NIEUWSBRIEF-NIEUWSSCHERM-WEBSITE

De ouders van onze leerlingen worden via onze nieuwsbrief ’t Sterrennieuws op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en overige informatie. Deze nieuwsbrief komt eens per week uit en de meest recente versie is ook terug te vinden op onze website. Om op de hoogte te...
Lees verder

INTERNE BEGELEIDING - IB

De intern begeleider ziet erop toe dat kinderen, die dat nodig hebben, extra begeleiding krijgen. Binnen de school begeleidt en ondersteunt intern begeleider de leerkrachten binnen de groep op allerlei gebieden. Verdere werkzaamheden zijn observaties in de groep, gesprekken met leerkrachten en ouders en contacten...
Lees verder

KINDEROPVANG

Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang GO! Kinderopvang In onze school biedt GO! Kinderopvang opvang bij peuterspeelzaal Dolfijntjes 1 voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Buiten onze school is er buitenschoolse opvang mogelijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar bij  BSO de Landridder en BSO het...
Lees verder

KLACHTENREGELING - CONTACTPERSOON - VERTROUWENSPERSOON

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing...
Lees verder

KLEDING EN ANDERE EIGENDOMMEN - GEDRAGSREGELS

Namen op de eigendommen Wilt u zoveel mogelijk de naam van uw kind op kleding, bekers, gymschoenen, fruit, mutsen e.d. zetten? Bij beschadiging en of verlies kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Gevonden kleding, schoenen en tassen worden in de kledingkist gedaan. De kledingkist staat...
Lees verder

KUNST EN CULTUUR

Mede in het kader van de Brede School wordt op de Poolster aan cultuureducatie gedaan. Jaarlijks brengt groep 8 een bezoek aan het Anne Frankhuis in Amsterdam. De school organiseert schoolactiviteiten waaraan alle kinderen van de school meedoen. Leerkrachten kunnen voor hun groep een keuze...
Lees verder

kerndoelen

Streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen. Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen en ze garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast...
Lees verder

LEERLINGEN TOELATEN - SCHORSEN - VERWIJDEREN

De belangrijkste taak van de school is het geven van onderwijs aan alle leerlingen op die school. De leerlingen en de leerkrachten moeten op een prettige manier hun werk kunnen doen. Voor het optimaal les kunnen geven en onderwijs kunnen ontvangen zijn op de Poolster...
Lees verder

LEERLINGVOLGSYSTEEM

de zorg voor uw kind verstaan we alle maatregelen die we op de Poolster nemen om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden en behoeften van uw kind. Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen maken we op...
Lees verder

LEZEN

In groep 3 gaan wij verder met het leesonderwijs met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Wanneer de kinderen de letters beheersen, gaan zij in groepjes het lezen samen oefenen. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen begrijpend/ studerend lezen. Aan de hand van een tekst...
Lees verder

LEZEN: Overstap

Overstap is een leesproject voor de leerlingen van groep 3 en hun ouders. Overstap heeft als doel het leesniveau van de leerlingen te verbeteren en leesachterstanden te voorkomen. Door Overstap wordt het leren lezen in groep 3 verstevigd en worden ouders meer bij het leesproces...
Lees verder

LEZEN: Tutor- en Estafettelezen

Lezen krijgt volop aandacht binnen onze school. Tutorlezen: Twee keer per week leest elk kind op zijn eigen AVI-niveau en in zijn eigen tempo. Hierbij begeleiden leerlingen van groep 8 leerlingen van groep 5, leerlingen van groep 7 leerlingen van groep 4 en leerlingen van...
Lees verder

LWOO - LEERWEG ONDERSTEUNEND ONDERWIJS

Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)-diploma kan het LWOO voor uw kind een goede plek zijn. Leerlingen die naar het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) of het Praktijk Gericht Onderwijs (PGO) De Steiger...
Lees verder

logopedie

Wanneer de leerkracht hier een zorgindicatie voor ziet, zal deze, na overleg met de ouders/verzorgers, de hulp inroepen van de logopediste. Het kind wordt dan onderzocht op het gebied van de taal, de spraak, de stem en het gehoor. Na afloop ontvangen de ouders een...
Lees verder

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Momenteel is de MR niet voltallig.   Oudergeleding Teamgeleding vacature                  voorzitter vacature                        vice-voorzitter  vacature                 secretaris Leo de Bree                   penningmeester     Ouders kunnen via de MR meepraten over allerlei schoolzaken. Bij tal van zaken zoals de schoolgids, het formatieplan en het zorgplan heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast...
Lees verder

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per jaar (2013) zijn meer dan 119.000 kinderen getuige van huiselijk geweld en/of slachtoffer van kindermishandeling.   De genoemde cijfers tonen aan dat er vanuit vele organisaties continue uitgebreide aandacht voor dit probleem nodig...
Lees verder

MENTORPROJECT SCHOOL'S COOL

De Poolster heeft zich verbonden aan het Mentorproject School’s cool. De kern van het project is dat dat kinderen in groep 8 van de basisschool, die hiervoor in aanmerking komen, een thuismentor toegewezen krijgen die hen gedurende een periode van 1½ jaar begeleidt naar en...
Lees verder

MOBIELE TELEFOONS

Het is voor leerlingen niet toegestaan om mobiele telefoons tijdens de les aan te hebben staan. De afspraak is: De mobiele telefoon / smartphone wordt tijdens schooltijd in het kluisje opgeborgen. Het kan in bepaalde situaties gebeuren dat hier in overleg met de leerkracht tijdelijk van...
Lees verder

methodes

groepen 3 en 4 Natuuronderwijs Huisje boompje beestje Verkeer Straatwerk Wereldoriëntatie De grote reis groepen 5 t/m 8 Aardrijkskunde Een wereld van verschil Geschiedenis Een zee van tijd Natuuronderwijs Nieuws uit de natuur Verkeer JeugdVerkeersKrant Nederlandse taal groep 1 en 2 Lees-luisterhoeken groep 3 Veilig leren lezen groep 4 t/m 8 Taal Actief Rekenen groep 1 t/m 8 Alles...
Lees verder

NEDERLANDSE TAAL

Wij werken in de groepen 1 en 2 met het nieuwe programma Onderbouwd. In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Voor groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode 'Taal Actief'. Deze methode...
Lees verder

NIEUW: Doorstroomgroep

GO! Kinderopvang en Stichting SchOOL starten als experiment een instroomgroep in openbare basisschool De Poolster. De oudste peuters van peuterspeelzaal Dolfijntjes 1 en de jongste kleuters van De Poolster (totaal 16 kinderen) komen twee middagen bij elkaar in de instroomgroep onder begeleiding van een pedagogisch...
Lees verder

ONDERWIJS AAN LANGDURIG ZIEKE KINDEREN

De school draagt verantwoordelijkheid voor langdurig zieke kinderen. Er is een regeling op school aanwezig.   Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen in verband met een ernstige ziekte kunnen we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs toch kunnen voortzetten. Hierbij...
Lees verder

ONDERWIJSLOKET LELYSTAD

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zullen de intern begeleider en de leerkracht m et u in gesprek gaan om samen met u te kijken wat de beste aanpak voor uw kind is en hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Vaak kan dat binnen...
Lees verder

OUDERRAAD-OUDERHULP-OUDERBIJDRAGE

Ouders helpen op school bij de activiteiten buiten schooltijd maar ook onder schooltijd. Ouders zijn hierdoor betrokken bij de school en krijgen een beter inzicht in het onderwijs en de werkwijze op school. Op deze manier heeft de school, samen met de ouders, de zorg...
Lees verder

OVERBLIJVEN / TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Door het continurooster op onze school blijven alle  leerlingen tussen de middag op school en eten met de leerkracht in de groep. Daarna spelen ze buiten tot het tweede deel van de dag. Zie ook : schooltijden  ...
Lees verder

Onderwijsinspectie

De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs worden beoordeeld door de Onderwijsinspectie. In de onderzoeken wordt naar de volgende kwaliteitsaspecten gekeken:   Opbrengsten Onderwijstijd Kwaliteitszorg Pedagogisch-didactisch handelen Leerstofaanbod Afstemming Actieve rol leerlingen Zorg en begeleiding   In 2013 heeft de Onderwijsinspectie de Poolster bezocht en geconcludeerd dat...
Lees verder

PASSEND ONDERWIJS

Het doel van Passend Onderwijs is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de ondersteuning aan kinderen. Een deel van de geïndiceerde leerlingen kregen tot augustus 2014 een ‘rugzakje’ zodat ze met extra middelen en ondersteuning in het reguliere onderwijs hun onderwijs konden volgen. Passend onderwijs is...
Lees verder

PERSOONLIJKE PROBLEMEN

Wanneer uw kind persoonlijke problemen heeft, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht of de intern begeleider Chequita Kramer-de Winter. Mevrouw Kramer-de Winter is bereikbaar op school maar ook telefonisch.  Per email kunt u haar bereiken op: c.winter@stichtingschool.nl...
Lees verder

PORTFOLIO EN VERSLAGBESPREKING - LEERPLICHT

Uw kind krijgt in januari en juni hun portfolio mee naar huis. In dit portfolio geeft de leerling zijn ontwikkeling aan.   12.1 Verslagbespreking (15 minutengesprek)   Wij vinden het als school belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. U en uw kind worden tenminste...
Lees verder

PREVENTIEF GEZONDHEIDSONDERZOEK GROEP 2 EN GROEP 7

Vanuit de gemeente heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Flevoland de wettelijke taak om alle kinderen uit de groepen 2 en 7 te onderzoeken. Ieder jaar ontvangen de kinderen uit de groepen 2 en 7 van GGD Flevoland een uitnodiging voor het Preventief Gezondheidsonderzoek....
Lees verder

REKENEN

In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode 'Alles telt'. Deze realistische rekenmethode biedt niet alleen rijtjes met sommetjes, maar gaat uit van de echte praktijksituaties. In de rekenles leren de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. Zo wordt...
Lees verder

Resultaten van de Cito Eindtoets zonder correctie

Cito eindtoets 2011 2012 2013 2014   2015 2016 Schoolrapport zonder correctie LG 534.5 527.4 526.3 526.9  536,8 526.2  ...
Lees verder

SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK

Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Het komt ook voor dat leren niet zo goed gaat of dat een kind niet lekker in zijn/haar vel zit of dat het zich anders gedraagt...
Lees verder

SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP

  Elk schooljaar gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. De data kunt u vinden op deze site. De kosten voor de groepen 1 t/m 6 zijn ongeveer € 25,00. De taalklaskinderen hebben deze dag ook een bijzondere invulling. Groep 7 en 8 gaan dit jaar...
Lees verder

SCHOOLTIJDEN

Schooltijden Alle dagen zijn gelijk voor de groepen 1 t/m 8 en de Taalklassen: 8:30 uur - 14:15 uur Alle kinderen nemen wat te eten en te drinken  mee voor de 10 uur pauze en de lunch. De deuren gaan ‘s morgens om 8.15 uur open. De kinderen...
Lees verder

SCHORSEN EN VERWIJDEREN

Regels toelating, schorsing en verwijdering De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er voor de betreffende leerling al...
Lees verder

SCHRIJVEN

Onze schrijfmethode heet ‘Pennenstreken’, een methode voor alle leerjaren, ook voor de kleuters. Pennenstreken sluit naadloos aan bij onze methode ‘Veilig Leren Lezen’ in groep 3. De instructie van Pennenstreken wordt via het digitale schoolbord aangeboden. Schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd...
Lees verder

SOCIALE VAARDIGHEDEN - KANJERTRAINING

Om de sociale vaardigheden van de leerlingen verder te ontwikkelen werken wij op de Poolster de methode ‘Kanjertraining’. Een training waarbij leerlingen in de Kanjerlessen hun eigen rol en positie beter leren kennen. Tijdens deze lessen praten wij met de kinderen over hoe je omgaat...
Lees verder

SOCIALE VAARDIGHEDEN - SCOL

De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. In het najaar en voorjaar registreren de leerkrachten hun observatie. De leerlingen uit de bovenbouw vullen hiernaast ook een eigen vragenlijst in.   Over het invullen van de SCOL Op de lijst wordt sociaal-competent gedrag onderverdeeld...
Lees verder

SPECIAAL BASISONDERWIJS

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor kinderen met een handicap of stoornis. Er zijn 10 verschillende soorten speciaal onderwijs. Deze zijn onderverdeeld in vier verschillende clusters:   Voor kinderen met visuele handicaps (cluster 1). Voor kinderen met communicatieve handicaps; gehoorproblemen en spraaktaalproblemen (cluster 2). Voor kinderen...
Lees verder

SPECIALE LEERLINGENZORG

Het beleid van De Poolster is erop gericht voor zover mogelijk leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen binnen de eigen school op te vangen.  Als een leerling een apart programma moet volgen, wordt dit in overleg met de ouders gedaan. Ook bij deze kinderen worden toetsen...
Lees verder

SPORT - GYM

SPORT Kinderen houden van sport en bewegen. Veel kinderen sporten in de naschoolse uren echter niet of nauwelijks in georganiseerd verband. Redenen hiervoor zijn onder meer dat het sporten buiten de belevingswereld en/of de financiële mogelijkheden van ouders valt of dat er weinig tijd is om...
Lees verder

STERK IN DE KLAS

‘Sterk in de Klas’ is een project waarbij op school hulp geboden wordt aan kinderen van groep 1 t/m 8 in de volgende categorieën:   Kinderen met gedragsproblemen (bijvoorbeeld agressie) Kinderen die het moeilijk vinden zich te concentreren op hun schoolwerk Kinderen die het moeilijk vinden...
Lees verder

Schoolklimaat

De school moet een prettige omgeving zijn waar men zich kan ontwikkelen, daarvoor zijn onderstaande uitgangspunten nodig. Respect beschouwen we als centrale waarde. Respect voor iedere leerling, ongeacht etnische afkomst, maatschappelijke status en geloofsovertuiging. Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep. De leerkracht...
Lees verder

TAALKLAS

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn, of vluchteling, spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen...
Lees verder

TEAM

Leerkrachten  regulier                   Greja Berentsen, Francoise Minani(OA), Jantine Koopmans, Annemieke Hurkens, Cynthia van Oord,  Saskia de Visser, Els Meerdink, Willem Dennissen, Ina de Wolf Leerkrachten Taalklassen Anneloes Pilon, Leo de Bree, Amani Hamed, Loes van de Feen(OA),  Marie Louise Pakker(OA). Interne begeleiding (IB)                  Chequita Winter- Kramer Anneloes Pilon Vakleerkrachten                                         Sander van Brussel...
Lees verder

TECHNIEK ONDERWIJS

Motivatie voor de Poolster om de leerlingen met techniek kennis te laten maken:   Kinderen leven en spelen in een wereld vol techniek. Mensen worden steeds afhankelijker van techniek, maar dat realiseert men zich maar zelden. Het is daarom van belang dat ons onderwijs kinderen bewuster in...
Lees verder

TUSSENDOORTJES EN TRAKTATIES

Een advies van de school voor het 10-uurtje: liever meer groente, brood of fruit: een bakje druiven, wat tomaatjes, partjes appel of een stukje komkommer zijn verfrissend en gezond. Daarbij vormen deze gezonde tussendoortjes en vooral gezonde traktaties bij verjaardagen, in de klas van uw kind,...
Lees verder

Teamleden van De Poolster

Leerkrachten                                                     Cynthia van Oord Francoise Minani Mariëtte Bonestroo Jantine de Haan-Koopmans Greja Berentsen Els Meerdink Kenrick Acton Mirjam Boone-Koning Viktoria Sarandeva         Vakleerkrachten Sander van Brussel – gym Giel Herben – Werelddans Len Cornelissen "spel en taal"   Sterk in de Klas Els Kruisman     Interne begeleiding   Sandra de Geus van den Heuvel (taalklas) Chiquita  Kramer-Winter(regulier) Anneloes Pilon   Taalklas leerkrachten Sonja Geraetz Leo de Bree Willem Denissen Corina Dijkstra-Stap Loes...
Lees verder

Uitstroomgegevens leerlingen groep

Schooltype          2011               2012             2013              2014               2015           2016 VWO                ...
Lees verder

VERKEERSLESSEN

Verkeermethode: De school volgt de Leerlijn van Veilig Verkeer Nederland. Groepen 3 en 4:     Rondje Verkeer Groepen 5 en 6:     Op voeten en Fietsen en Groepen 7 en 8:     Jeugdverkeerskrant   Groep 8 neemt deel aan het Verkeersexamen Op school organiseert een verkeersouder in samenwerking met leerkrachten verkeersactiviteiten...
Lees verder

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES - ONGEOORLOOFD VERZUIM

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt in principe niet verleend, tenzij de ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat de kostwinner van het gezin een beroep heeft dat met name ook in de zomerperiode uitgeoefend moet worden. Bij deze verlofaanvraag dient schriftelijk bewijs te worden...
Lees verder

Veilige school

Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Onze missie is dat op onze school met plezier veel geleerd wordt. Dat...
Lees verder

visie

Onze school heeft zich tot doel gesteld de kinderen optimaal te begeleiden bij de ontwikkeling tot zelfstandige persoonlijkheden, zodat er een gezonde basis wordt gelegd voor verdere vorming, opdat ze in een veranderende samenleving een volwaardige plaats kunnen innemen en deze mede vorm kunnen en...
Lees verder

Visie Openbaar Onderwijs

Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners...
Lees verder

WERELD ORIËNTERENDE VAKKEN

Wij zorgen ervoor dat kinderen Nederland, Europa en de Werelddelen leren kennen en hoe mensen er leven. De leerlingen leren over de geschiedenis van ons land. In groep 8 brengen wij met de leerlingen een bezoek aan het Anne Frankhuis te Amsterdam.   Voor Aardrijkskunde in de...
Lees verder

Waarom kiezen ouders voor de Poolster?

Uit de contacten met ouders is gebleken dat ouders onder andere om de volgende redenen voor De Poolster kiezen: Tevredenheid over de leerkrachten De leerlingen gaan met plezier naar school Rust in de school De goede sfeer Het alert reageren op pestgedrag De inzet van...
Lees verder

ZELFSTANDIG WERKEN

Het bevorderen van een zelfstandige actieve leerhouding waarbij kinderen zelf leren plannen vinden wij heel belangrijk. Zelfstandig werken staat elke dag op het rooster. Er is een opbouw in de duur van de zelfstandig werkles per groep, startende vanaf groep 1/2 t/m groep 8 en...
Lees verder

ZIEK - DOKTER - TANDARTS - ZIEKENHUISBEZOEK

  Ziek Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tussen 8.05 uur en 8.25 uur telefonisch te melden aan de school of op een andere wijze de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. 0320-250514   Ziek of verwonding tijdens schooltijd Indien uw kind tijdens de schooluren ziek wordt...
Lees verder

ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN

De zorg voor de kinderen vinden wij erg belangrijk. In principe zijn alle kinderen welkom op onze openbare school. Kinderen zijn verschillend. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Door zorg op maat te bieden willen wij zoveel mogelijk aan die verschillen tegemoet komen....
Lees verder

ZORGPLICHT EN VERHUIZING

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad. Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan...
Lees verder

zorgplatform

Als op school wordt vastgesteld dat de grenzen van onze zorgmogelijkheden zijn bereikt of bereikt dreigen te worden, wordt de betreffende leerling dus aangemeld bij het Zorgplatform (ZPL). Dit gebeurt na overleg met de ouders. De school levert dan alle toetsgegevens van de laatste tijd...
Lees verder