SchOOLwiki

zoekopdracht

6 resultaten in categorie "onderwijsloket"

AANMELDING EN ZORGPLICHT

Aanmelding (bijna) 4 jarigen. Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven.   De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld.   Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken.   Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland.   Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

LEERLINGVOLGSYSTEEM

de zorg voor uw kind verstaan we alle maatregelen die we op de Poolster nemen om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden en behoeften van uw kind. Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen maken we op school gebruik van de volgende leerlingvolgsystemen: Onderbouwd SCOL (De Sociale Competentie Observatie Lijst) CITO; LOVS (Leerling Observatie Volg Systeem) CITO Entree toets groep 7 CITO Eindtoets Landelijk groep 8. ...
Lees verder

ONDERWIJSLOKET LELYSTAD

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zullen de intern begeleider en de leerkracht m et u in gesprek gaan om samen met u te kijken wat de beste aanpak voor uw kind is en hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Vaak kan dat binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider deskundige hulp van buitenaf nodig vindt (‘Zien in de Klas’ onderwijsbegeleidingsdienst). In overleg met u en na uw toestemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het Onderwijsloket. Het Onderwijsloket is een bovenschools ondersteuningsorgaan voor scholen en ouders, ten behoeve van het voorbereiden van arrangementen voor extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is erop gericht om kinderen zoveel mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs onderwijs te laten volgen en te begeleiden. Er wordt handelingsgericht gewerkt volgens de 1-Zorgroute, waarbij centraal staat welke hulp nodig is voor het kind, de leraar en/of de ouders en wie deze hulp het beste kan bieden. Hierbij staan drie ondersteuningsvragen centraal:   Handelingsgerichte diagnostiek: de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind zijn onduidelijk en/of er zijn vragen omtrent het ontwikkelingsperspectief. De school en ouders hebben behoefte aan handelingsgerichte adviezen.   Handelingsgerichte begeleiding: de onderwijsbehoeften zijn duidelijk, maar school en ouders weten niet hoe in deze groep, op deze school hieraan tegemoet kan worden gekomen. Het gaat hierbij om advies, het opstellen van een handelingsplan of het doen van verder onderzoek met zo nodig externe ondersteuning of externe expertise.   Verwijzing: de school is niet in staat voldoende tegemoet te komen aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van het kind. Een (tijdelijke) verwijzing naar een andere basisschool, SBO of SO (en integrale indicatiestelling in samenwerking met zorg) wordt onderzocht.   Vragen van ouders:   Mijn kind heeft op school extra zorg of aandacht nodig. Wat zijn de mogelijkheden, waar kan ik met mijn kind naar toe? Wat is speciaal (basis)onderwijs? Welke soorten scholen zijn er? Komt mijn kind in aanmerking voor speciaal (basis)onderwijs? Welke schoolsoort is geschikt voor mijn kind? Hoe verloopt een aanmelding? Mijn kind heeft een handicap en ik wil hem toch graag met zijn zusjes in de buurt naar schoollaten gaan. Hoe kan ik dat regelen? Mijn kind kan niet meer meekomen op school. Wat kan ik doen? Vragen van leerkrachten/intern begeleiders:   Hoe verloopt een aanmelding? Een leerling heeft op school extra zorg of aandacht nodig. Wat zijn de mogelijkheden? Aanvraag voor een onderzoek op o.a. het gebied van intelligentie, leer- en gedragsproblematiek (dyslexie, dyscalculie, taakwerkhoudingsproblemen). Waar? Het Onderwijsloket Lelystad is gehuisvest in Kempenaar 03-23 8242 BD Lelystad 0320-215214 (telefonische bereikbaarheid: 08:00-12:00 uur) info@passendonderwijslelystaddronten.nl       Medewerkers Voorzitter: Mw. Elize Terbach (maandag, dinsdag, woensdag) Secretaris: Mw. Astrid van Loozen (maandag, dinsdag, woensdag) Bezoek uitsluitend na afspraak. Het gebruik van het Onderwijsloket Lelystad is gratis.    ...
Lees verder

Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat georganiseerd kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider aanmelding voor deskundige hulp van buitenaf nodig vindt, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. Na het doorlopen van de ondersteuningscyclus is overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. Wat houdt het Onderwijszorgloket in en wat doet het? Als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming! Email: onderwijsloket@passendonderwijslelystaddronten.nl 0320 - 215 214 of 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl...
Lees verder

PASSEND ONDERWIJS

Het doel van Passend Onderwijs is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de ondersteuning aan kinderen. Een deel van de geïndiceerde leerlingen kregen tot augustus 2014 een ‘rugzakje’ zodat ze met extra middelen en ondersteuning in het reguliere onderwijs hun onderwijs konden volgen. Passend onderwijs is een beleidsverandering, die uitgaat van het Ministerie van OCW. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het vaste ‘rugzakje’ is vanaf deze datum niet meer beschikbaar. Het gaat erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school, ook de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Hierbij is het belangrijk om samen te bepalen wat de leerling nodig heeft om verder in zijn / haar ontwikkeling te komen. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. Lees meer over Passend Onderwijs. Contactgegevens: Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad Telefoonnummer: 0320-224536 www.passendonderwijslelystaddronten.nl     Ondersteuningsplan samenwerkende scholen De samenwerkende scholen leggen de afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in een ondersteuningsplan. Hierin staat onder meer hoe de scholen: het passend onderwijs in hun regio inrichten; het geld voor extra ondersteuning besteden; leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen; ouders informeren. Een nevendoel is het oplossen van de beperkingen van de bestaande wetgeving. Schoolbesturen krijgen een ondersteuningsplicht. Dit betekent niet dat alle leerlingen naar een reguliere basisschool moeten. Per kind wordt gekeken waar het onderwijsaanbod het best passend is. Een regionaal netwerk van scholen moet een dekkend onderwijsaanbod hebben. Zo’n netwerk bestaat uit reguliere basisscholen, speciaal onderwijs en flexibele tussenvormen. Een voorbeeld van zo’n tussenvorm is een speciale klas in een reguliere school.    ...
Lees verder

ZORGPLICHT EN VERHUIZING

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad. Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven....
Lees verder