SchOOLwiki

zoekopdracht

43 resultaten in categorie "schoolorganisatie"

ADRESSEN - NAMEN - TELEFOONNUMMERS

OBS De Poolster   Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad 0320-250514   administratie.poolster@stichtingschool.nl   Directeur A. van Wijk     Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad 0320-250514   a.v.wijk@stichtingschool.nl   Stichting SchOOL Bezoekadres     Meenthoek 1 8224 BS Lelystad 0320-767700     Stichting SchOOL Postadres   Postbus 2451 8203 AL Lelystad 0320-767700     Onderwijsloket Lelystad 8.00-12.00 uur   Kempenaar 03-23 8242 BD Lelystad 0320-215214   info@wsnslelystad.nl   Leerplichtambtenaar Petra Hazes   0320-279390 p.hazes@lelystad.nl   GGD Flevoland   Noorderwagenstraat 2 8223 AM Lelystad 0320-276211   j.piek@ggdflevoland.nl   Centrum voor Jeugd en Gezin   Noorderwagenstraat 2 8223 AM Lelystad 0320-231111   www.cjglelystad.nl   SKL Kinderopvang     Postbus 2052 8203 AB Lelystad 0320-294900   centraalbureau@skl-kinderopvang.nl   Overblijfcoördinator Jedida Kross   06-34609926 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur Stichting SchOOL klachten: W. Klein   0320-767700 klachten@stichtingschool.nl   Landelijke Klachten Commissie Onderwijs     Postbus 85191 3508 AD Utrecht 030-2809590   info@onderwijsgeschillen.nl   Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)     Postbus 2233 8203 AE Lelystad 0320-214215   Logopedie www.logopediescholenlelystad.nl    ...
Lees verder

BOEKENUITLEEN

Onze school heeft een bibliotheek voor alle leerlingen. De boeken lenen we van de Provinciale Bibliotheek in Flevoland en de school betaalt de kosten. De organisatie van de boekenuitleen is in handen van enkele leerkrachten. Ieder kind kan, op een van tevoren aangegeven dag in de week, een boek mee naar de klas nemen. We zijn gestart met deze boekenuitleen om de volgende redenen: Kinderen krijgen meer plezier in het lezen van een boek. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd. Er ontstaat een goede gewoontevorming. Ouders worden door hun kind gestimuleerd om thuis voor te lezen.   Vermissing, beschadiging, te laat terugbrengen van boeken De ouders van de leerlingen zijn verantwoordelijk voor het geleende boek. Bij vermissing of beschadiging brengt de bibliotheek de boeken in rekening.  ...
Lees verder

GROEPSBESPREKING

Regelmatig vinden er groepsbesprekingen plaats. Leerkrachten bespreken dan alle kinderen met hun collegae en met de intern begeleider. Bij de kinderen voor wie extra advies en ondersteuning nodig is wordt langer stil gestaan. De groepsbesprekingen worden (be)geleid door de intern begeleiders en zijn in eerste instantie bedoeld om binnen de schoolsituatie, in de eigen klas, te komen tot een goed overzicht van ieder kind in de groep. Mocht er meer zorg nodig zijn dan worden de leerlingen besproken binnen het ondersteuningsteam (OT). De gegevens van de gemaakte toetsen en afspraken worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem....
Lees verder

GYMROOSTER

Voor actuele tijden kunt u terecht op het informatiescherm in de hal of in de nieuwsbrieven. Dag Groep Aanvang Einde Gymzaal dinsdag Blauw 8.30 9.15 Volkerak Rood 9.15 10.00 Volkerak 3/4 10.00 10.45 Volkerak 5/6 10.45 11.30 Volkerak  7/8  11.30  12.15 vrijdag Blauw 8.30 9.15 Volkerak Rood 9.15 10.00 Volkerak 3/4 10.00 10.45 Volkerak  5/6 10.45 11.30 Volkerak  7/8 11.30 12.15 Volkerak ...
Lees verder

HUISWERKKLAS EN EXTRA LEESTIJD

Op de woensdagmiddag kan er, onder begeleiding van Nicole Warmerdam, extra gewerkt worden in de huiswerkklas. Wanneer u uw kind hiervoor wilt opgeven, kunt u contact met haar opnemen. Haar telefoonnummer is 06-49631754. Aan de begeleiding zijn overigens wel (geringe) kosten verbonden.   ’s Morgens tussen 8.15 en 8.30 uur is er voor de kinderen extra leestijd. Als u wilt dat uw kind hieraan deelneemt, kunt u dit aangeven bij de leerkracht, die dit met de intern begeleider overlegt. Kinderen die onvoldoende scoren bij het lezen van losse woordjes (DMT) of onvoldoende scoren bij het lezen van zinnen en teksten (AVI) komen voor extra leestijd in aanmerking.     Plustijd Plustijd is in het leven geroepen door de gemeente om leerlingen een extra zetje in de rug te geven op het gebied van taal, rekenen, spelling en samenwerken. Plustijd is verlengde leertijd voor de groepen 5 tot en met 8. De school selecteert de leerlingen die het extraatje nodig hebben.   Plustijd geeft kansen en stimuleert het leren, we hopen hierdoor de kansrijke kinderen verder te helpen en we maken gebruik van voorbeeldrollen uit de praktijk. Plustijd is GEEN bijles of huiswerkklas. Veel ouders denken dat maar het is juist een speelse manier om je leerbereik te vergroten. We werken via projecten. Hierin stoppen wij de elementen die belangrijk zijn vanuit school: bijvoorbeeld woordenschat, taal, spelling, rekenen. We gaan ook naar bedrijven waar we de elementen koppelen aan de beroepen en bedrijven.   Een voorbeeld: we gaan een project doen over water en koppelen dit aan een bezoek aan de Koploper, we leren dan allerlei nieuwe woorden aan en krijgen inspiratie van de mensen die er werken. Wat moesten zij bijvoorbeeld doen om hun beroep uit te kunnen oefenen, hoe passen zij rekenen en taal toe in hun werk. De verbinding tussen ouders, school en leerlingen is enorm belangrijk. We proberen ouders ook nauw te betrekken omdat dit de leerlingen ontzettend stimuleert en trots maakt.   Plustijd is een groot succes omdat leerlingen hierdoor weer zin in leren krijgen en op een hele andere wijze leren dan ze gewend zijn. Het vindt plaats ná schooltijd, op school en buiten de school door excursies en werkbezoeken. Vaak in blokuren van 2 uren achter elkaar. De Plustijdleerkracht is geen leerkracht van school maar van het Studiecentrum Lelystad, ze werken nauw samen met de docenten van uw school. Zo kunnen ze samen de leerbehoefte in kaart brengen om het beste uit de kinderen te halen.   Naast de doelen ten behoeve van de leerlingen wordt ook de ouderbetrokkenheid door Plustijd gestimuleerd....
Lees verder

INFORMATIE NAAR OUDERS- NIEUWSBRIEF-NIEUWSSCHERM-WEBSITE

De ouders van onze leerlingen worden via onze nieuwsbrief ’t Sterrennieuws op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en overige informatie. Deze nieuwsbrief komt eens per week uit en de meest recente versie is ook terug te vinden op onze website. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kan men ook dagelijks op het nieuwsscherm in de centrale hal het laatste nieuws zien of recente aankondigingen zien en lezen. Ook is op deze website over iedere groep regelmatig nieuwe informatie te lezen. Het is beslist de moeite waard onze website regelmatig te bezoeken....
Lees verder

INTERNE BEGELEIDING - IB

De intern begeleider ziet erop toe dat kinderen, die dat nodig hebben, extra begeleiding krijgen. Binnen de school begeleidt en ondersteunt intern begeleider de leerkrachten binnen de groep op allerlei gebieden. Verdere werkzaamheden zijn observaties in de groep, gesprekken met leerkrachten en ouders en contacten met externe instanties. Daarnaast worden alle verslagen en gesprekken met de intern begeleiders besproken en heeft de directie samen met de intern begeleider zorgoverleg. De intern begeleider ontwikkelt samen met de directeur beleid rondom de zorg op school. Op de Poolster is de intern begeleider (IB-er) Chequita Kramer-Winter (groepen 1 t/m 8)....
Lees verder

Integriteitscode

Stichting SchOOL is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om bij te dragen aan de vorming van toekomstige, verantwoordelijke en maatschappelijk actieve, burgers hebben de scholen ook een bredere opvoedende en ontwikkelende taak. Alle medewerkers van SchOOL hebben om deze reden een voorbeeldfunctie. Zij doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en samenwerkingspartners vertrouwen kunnen hebben in SchOOL als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van SchOOL bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te leggen in deze integriteitscode voorheen gedragscode. Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van SchOOL. Dus niet alleen voor medewerkers – inclusief stagiaires - directieleden, leden van het college van bestuur en de raad van toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van SchOOL. In de tekst van de code worden daarom die twee rollen genoemd en met elkaar verbonden. Natuurlijk kunnen wij onze partners geen regels opleggen met betrekking tot hun integriteit, maar wel aansturen op een gedeeld commitment. Met deze code willen wij laten zien, waarvoor SchOOL als gemeenschap staat. Het gaat in deze tekst ook vaak over “wij” en “ons” of “onze”, over wie gaat het dan? Het gaat dan om alle medewerkers van SchOOL en met het vaststellen van deze code is een begin gemaakt om te bereiken dat al onze medewerkers zich daar ook van bewust zijn! Op sommige punten formuleren wij de code in de vorm van concrete regels; op veel andere punten in de vorm van algemene gedragslijnen. Hiervoor is bewust gekozen. De code heeft als doel dat medewerkers hun handelen binnen de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Niet om deze verantwoordelijkheid van hen over te nemen. Deze gedragscode heeft echter niet alleen tot doel onszelf scherp te houden ten aanzien van onze professionaliteit en integriteit, maar ook onze regels naar nieuwe collega’s en de buitenwereld te expliciteren. Zodat niet alleen leerlingen en ouders, maar ook de nieuwe collega’s, studenten in opleiding, de buitenwereld, samenwerkingspartners, klanten en belangstellenden weten waar wij staan en vertrouwen hebben in het gedrag en de integriteit van leiding en medewerkers van de stichting SchOOL.      ...
Lees verder

KINDEROPVANG

Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang GO! Kinderopvang In onze school biedt GO! Kinderopvang opvang bij peuterspeelzaal Dolfijntjes 1 voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Buiten onze school is er buitenschoolse opvang mogelijk voor kinderen van 4 tot 12 jaar bij  BSO de Landridder en BSO het Landhuis. Deze vestigingen zijn in het gebouw de Borg en in de naastgelegen schoolwoning in de Landerijen gevestigd. PSZ Dolfijntjes 1 PSZ Dolfijntjes 1 is een VVE peuterspeelzaal. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. Dit betekent dat het aanbod speciaal bedoeld is om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Er is vooral veel aandacht voor taal. Er is een intensieve samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de Poolster. We werken samen aan de ontwikkeling van uw kind. De overstap van peuter naar kleuter gaat spelenderwijs. Dolfijntjes 1 is geopend van maandag- tot en met vrijdagochtend van 8.30 uur tot 11.30 uur. Daarnaast ook op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur.  Maandag- en donderdagmiddag is het een doorstroomgroep voor peuters en kleuters, waar de doorstroom naar de kleuterklas bevorderd wordt. BSO de Landridder en BSO het Landhuis Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Bij de Landridder en het Landhuis kunnen kinderen na school binnen en buiten spelen, knutselen, spelletjes spelen en er worden allerlei activiteiten gedaan in de activiteitencarrousel. In de vakanties is er zelfs een speciaal activiteitenprogramma. De jongere kinderen gaan naar BSO de Landridder. Daarna stroomt uw kind door naar BSO het Landhuis, dat direct naast het gebouw de Borg ligt. De Landridder en het Landhuis zijn elke werkdag aansluitend aan de schooltijden geopend tot 18.30 uur. Ook is er voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.00 uur. Op schoolvrije dagen en in vakanties is er de hele dag opvang. U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de groepen. Op de website www.go-kinderopvang.nl kunt u direct een rondleiding aanvragen. Ook vindt u hier meer informatie over tarieven en aanmelden. GO! Kinderopvang Bezoekadres De Schans 19-09 Postbus 2052, 8203 AB Lelystad Telefoon 0320 – 294 900 E-mail info@go-kinderopvang.nl...
Lees verder

KLEDING EN ANDERE EIGENDOMMEN - GEDRAGSREGELS

Namen op de eigendommen Wilt u zoveel mogelijk de naam van uw kind op kleding, bekers, gymschoenen, fruit, mutsen e.d. zetten? Bij beschadiging en of verlies kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Gevonden kleding, schoenen en tassen worden in de kledingkist gedaan. De kledingkist staat in het halletje bij de administratie.   Gevonden kleding Tussendoor maar ook op de laatste dag voor de vakanties wordt de kledingkist leeg gemaakt. Deze tussendoor leging wordt kenbaar gemaakt in onze nieuwsbrief ‘t Sternieuws. Overgebleven spullen worden aan een goed doel geschonken.   Gedragsregels Om een en ander duidelijker neer te zetten hebben wij de volgende afspraken met elkaar gemaakt: Wij zitten en lopen niet met ontbloot bovenlijf door de school en in de klas. Gebruik van hoofdbedekking zoals petten, hoofddoekjes en hoeden, gezichtsbedekkende en aanstootgevende kleding is niet toegestaan in de klas. Bij twijfel ligt de uiteindelijke beoordeling op schoolniveau bij de directie van de school. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website http://www.minocw.nl de Algemene Wet Gelijke Behandeling....
Lees verder

LEERLINGEN TOELATEN - SCHORSEN - VERWIJDEREN

De belangrijkste taak van de school is het geven van onderwijs aan alle leerlingen op die school. De leerlingen en de leerkrachten moeten op een prettige manier hun werk kunnen doen. Voor het optimaal les kunnen geven en onderwijs kunnen ontvangen zijn op de Poolster afspraken gemaakt over onacceptabel of storend gedrag van een leerling.   Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is overgedragen aan de directie van de school. In het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor. Als daar gegronde redenen voor zijn, kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren. Het schoolbestuur is daarbij verplicht dat goed gemotiveerd aan de ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Soms kunnen scholen leerlingen niet toelaten omdat deze vol zijn. De betreffende school zal in dat geval aangeven welke school nog wel plaats heeft. In een enkel geval hebben scholen wachtlijsten en worden leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen later wel toegelaten.   De directie van de Poolster kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt, dan wel wangedrag vertoont, een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Vaak wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouder(s) / verzorger(s), waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij of zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten. Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. Er vindt eerst een gesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s) en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt, kan de leerling, na overleg met de inspecteur, van school worden verwijderd. Ook hier hebben de ouders een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Wij werken op de Poolster met gele kaarten. Bij ieder ontoelaatbaar incident krijgt een leerling een gele kaart, worden de ouders hierover geïnformeerd en wordt gekeken hoe het gedrag kan worden verbeterd of welke andere maatregel moet worden getroffen. Bij een derde gele kaart gaat de school over tot schorsing. Hiervan wordt melding gemaakt bij het schoolbestuur, de leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie. Bij herhaling kan de school overgaan tot verwijdering van een leerling. Ouders kunnen bezwaar aantekenen. Zie hiervoor de Klachtenprocedure.  ...
Lees verder

LEERLINGVOLGSYSTEEM

de zorg voor uw kind verstaan we alle maatregelen die we op de Poolster nemen om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden en behoeften van uw kind. Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen maken we op school gebruik van de volgende leerlingvolgsystemen: Onderbouwd SCOL (De Sociale Competentie Observatie Lijst) CITO; LOVS (Leerling Observatie Volg Systeem) CITO Entree toets groep 7 CITO Eindtoets Landelijk groep 8. ...
Lees verder

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Momenteel is de MR niet voltallig.   Oudergeleding Teamgeleding vacature                  voorzitter vacature                        vice-voorzitter  vacature                 secretaris Leo de Bree                   penningmeester     Ouders kunnen via de MR meepraten over allerlei schoolzaken. Bij tal van zaken zoals de schoolgids, het formatieplan en het zorgplan heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast heeft de MR het recht gevraagd en ongevraagd advies te geven over tal van schoolse zaken. De directie is adviserend lid. De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Behalve als het over directe personen gaat. Jaarlijks organiseert de MR een oudervergadering. U krijgt van tevoren een agenda. Vaste agendapunten zijn o.a. het financiële verslag en het jaarverslag. De zittingstermijn is drie schooljaren. Bovenschoolse zaken betreffende de medezeggenschap, worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, besproken....
Lees verder

MENTORPROJECT SCHOOL'S COOL

De Poolster heeft zich verbonden aan het Mentorproject School’s cool. De kern van het project is dat dat kinderen in groep 8 van de basisschool, die hiervoor in aanmerking komen, een thuismentor toegewezen krijgen die hen gedurende een periode van 1½ jaar begeleidt naar en in het voortgezet onderwijs. Wanneer een leerkracht van groep 8 twijfels heeft of de overgang naar het voortgezet onderwijs misschien wel problemen zou kunnen opleveren, kan de school deze leerling opgeven voor deelname aan School’s cool. Hoofddoel is om met deze begeleiding voortijdig schoolverlaten te voorkomen.   Meer informatie over School’s cool kunt u opvragen op school of vinden op onderstaande website.   http://www.cjglelystad.nl/Pages/Mentorproject.aspx  ...
Lees verder

MOBIELE TELEFOONS

Het is voor leerlingen niet toegestaan om mobiele telefoons tijdens de les aan te hebben staan. De afspraak is: De mobiele telefoon / smartphone wordt tijdens schooltijd in het kluisje opgeborgen. Het kan in bepaalde situaties gebeuren dat hier in overleg met de leerkracht tijdelijk van afgeweken wordt voor bijvoorbeeld een speciale activiteit. Aansprakelijkheid Let op! De school stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging of vermissing van kostbaarheden zoals mobiele telefoons, laptops en spelcomputers.  ...
Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in zaken die op school gebeuren. De MR heeft een belangrijke taak om mee te denken of mee te beslis- sen in zaken die voor school en/of de kinderen en ouders van belang zijn. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht om advies te geven aan het bestuur van het open- baar onderwijs. In bepaalde gevallen heeft de MR instemmingsrecht. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders / verzorgers en hebben drie jaar zitting. De teamleden van de MR worden gekozen door het team. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De directeur kan adviserend aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen. Uit de MR kan een afgevaardigde worden gekozen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een vergadering van MR-leden van alle andere scholen voor openbaar onderwijs. De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien op de website. ...
Lees verder

Missie van Stichting SchOOL

Stichting SchOOL (Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad) is het overkoepelend orgaan van 19 openbare basisscholen; 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De missie van Stichting SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’ Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg. Een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties zet onze medewerkers in hun kracht. SchOOL werkt vanuit vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap Vanuit deze kernwaarden zetten alle medewerkers zich in voor Stichting SchOOL. Het eigen gedrag van medewerkers geldt als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.  Organisatiefilosofie Stichting SchOOL  We denken in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in de groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.    Het strategisch koersplan ‘Samen SchOOL zijn’ richt zich op vijf hoofdthema’s: Passend en kwalitatief goed onderwijs Maatschappelijke verankering Goed werkgeverschap Samen SchOLen Basis op orde Koersplan Stichting SchOOL 2015 2018 | Samen SchOOL zijn...
Lees verder

ONDERWIJS AAN LANGDURIG ZIEKE KINDEREN

De school draagt verantwoordelijkheid voor langdurig zieke kinderen. Er is een regeling op school aanwezig.   Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen in verband met een ernstige ziekte kunnen we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs toch kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst ‘Zien in de klas’....
Lees verder

ONDERWIJSLOKET LELYSTAD

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zullen de intern begeleider en de leerkracht m et u in gesprek gaan om samen met u te kijken wat de beste aanpak voor uw kind is en hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Vaak kan dat binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider deskundige hulp van buitenaf nodig vindt (‘Zien in de Klas’ onderwijsbegeleidingsdienst). In overleg met u en na uw toestemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het Onderwijsloket. Het Onderwijsloket is een bovenschools ondersteuningsorgaan voor scholen en ouders, ten behoeve van het voorbereiden van arrangementen voor extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is erop gericht om kinderen zoveel mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs onderwijs te laten volgen en te begeleiden. Er wordt handelingsgericht gewerkt volgens de 1-Zorgroute, waarbij centraal staat welke hulp nodig is voor het kind, de leraar en/of de ouders en wie deze hulp het beste kan bieden. Hierbij staan drie ondersteuningsvragen centraal:   Handelingsgerichte diagnostiek: de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind zijn onduidelijk en/of er zijn vragen omtrent het ontwikkelingsperspectief. De school en ouders hebben behoefte aan handelingsgerichte adviezen.   Handelingsgerichte begeleiding: de onderwijsbehoeften zijn duidelijk, maar school en ouders weten niet hoe in deze groep, op deze school hieraan tegemoet kan worden gekomen. Het gaat hierbij om advies, het opstellen van een handelingsplan of het doen van verder onderzoek met zo nodig externe ondersteuning of externe expertise.   Verwijzing: de school is niet in staat voldoende tegemoet te komen aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van het kind. Een (tijdelijke) verwijzing naar een andere basisschool, SBO of SO (en integrale indicatiestelling in samenwerking met zorg) wordt onderzocht.   Vragen van ouders:   Mijn kind heeft op school extra zorg of aandacht nodig. Wat zijn de mogelijkheden, waar kan ik met mijn kind naar toe? Wat is speciaal (basis)onderwijs? Welke soorten scholen zijn er? Komt mijn kind in aanmerking voor speciaal (basis)onderwijs? Welke schoolsoort is geschikt voor mijn kind? Hoe verloopt een aanmelding? Mijn kind heeft een handicap en ik wil hem toch graag met zijn zusjes in de buurt naar schoollaten gaan. Hoe kan ik dat regelen? Mijn kind kan niet meer meekomen op school. Wat kan ik doen? Vragen van leerkrachten/intern begeleiders:   Hoe verloopt een aanmelding? Een leerling heeft op school extra zorg of aandacht nodig. Wat zijn de mogelijkheden? Aanvraag voor een onderzoek op o.a. het gebied van intelligentie, leer- en gedragsproblematiek (dyslexie, dyscalculie, taakwerkhoudingsproblemen). Waar? Het Onderwijsloket Lelystad is gehuisvest in Kempenaar 03-23 8242 BD Lelystad 0320-215214 (telefonische bereikbaarheid: 08:00-12:00 uur) info@passendonderwijslelystaddronten.nl       Medewerkers Voorzitter: Mw. Elize Terbach (maandag, dinsdag, woensdag) Secretaris: Mw. Astrid van Loozen (maandag, dinsdag, woensdag) Bezoek uitsluitend na afspraak. Het gebruik van het Onderwijsloket Lelystad is gratis.    ...
Lees verder

OUDERRAAD-OUDERHULP-OUDERBIJDRAGE

Ouders helpen op school bij de activiteiten buiten schooltijd maar ook onder schooltijd. Ouders zijn hierdoor betrokken bij de school en krijgen een beter inzicht in het onderwijs en de werkwijze op school. Op deze manier heeft de school, samen met de ouders, de zorg voor de ontwikkeling van het kind (Ouderbetrokkenheid).   De Ouderraad De ouderraad, onder leiding van een gekozen voorzitter , helpt in overleg met het team op school tijdens algemene activiteiten, zoals   De Sint- en kerstviering Hulp bij (feestelijke) activiteiten Leesouder Voorleesouder / Verteltent (voor)lezen met kleine groepjes kinderen) en hulp bij het maken en uitlenen van de Verteltassen Hulp bij taal- en rekenspelletjes Hulp bij Estafettelezen Hulp bij de boeken uitleen Luizencontrole   De Ouderraad beheert de vrijwillige bijdrage en zorgt ervoor dat de gelden ten gunste komen van de leerlingen. Jaarlijks vindt een kascontrole en een financiële verantwoording plaats, zodat inzichtelijk is hoe de vrijwillige bijdrage is ingezet.   De Klassenouder Deze ouder helpt op verzoek van de leerkracht mee bij bepaalde activiteiten, zoals: Meefietsen bij een excursie Assisteren bij schoolreisje en/of schoolkamp, op uitnodiging van leerkracht Sport en spel Assisteren van de leerkracht bij bijvoorbeeld een techniekles.   Ouderbijdrage   De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs horen. Dit zijn bijvoorbeeld excursies en het Sinterklaasfeest. Deze bijdrage is noodzakelijk, maar is vrijwillig. Zonder ouderbijdrage is er minder mogelijk op de school. Aan het begin van elk nieuw schooljaar krijgt u een brief waarin de extra activiteiten staan beschreven waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe hoog de bijdrage per schooljaar is.     Welk bedrag? Het bedrag per schooljaar bedraagt € 15, - per kind (voor elk kind hetzelfde bedrag). Voor al betaalde schoolfondsgelden kan geen restitutie verleend worden. Komt uw kind na 1 januari op school dan vragen wij € 7,50 per kind voor de tweede helft van dat schooljaar.   Hoe te betalen en wanneer? Aan het begin van het schooljaar krijgt elke ouder informatie over het schoolfonds. We vragen u het geld via bankrekeningnummer NL10INGB0004344276 , t.n.v. Schoolfonds De Poolster over te maken. Betaalt u liever contant, dan kunt u bij de administratie terecht. Na betaling ontvangt u een kwitantie....
Lees verder

Online schoolgids = SchOOLwiki

De SchOOLwiki is een digitale vertaling van de schoolgids en de begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op de school. Deze online versie is bij alle scholen van Stichting SchOOL te vinden in het hoofdmenu van de website....
Lees verder

PASSEND ONDERWIJS

Het doel van Passend Onderwijs is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de ondersteuning aan kinderen. Een deel van de geïndiceerde leerlingen kregen tot augustus 2014 een ‘rugzakje’ zodat ze met extra middelen en ondersteuning in het reguliere onderwijs hun onderwijs konden volgen. Passend onderwijs is een beleidsverandering, die uitgaat van het Ministerie van OCW. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het vaste ‘rugzakje’ is vanaf deze datum niet meer beschikbaar. Het gaat erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school, ook de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Hierbij is het belangrijk om samen te bepalen wat de leerling nodig heeft om verder in zijn / haar ontwikkeling te komen. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. Lees meer over Passend Onderwijs. Contactgegevens: Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad Telefoonnummer: 0320-224536 www.passendonderwijslelystaddronten.nl     Ondersteuningsplan samenwerkende scholen De samenwerkende scholen leggen de afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in een ondersteuningsplan. Hierin staat onder meer hoe de scholen: het passend onderwijs in hun regio inrichten; het geld voor extra ondersteuning besteden; leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen; ouders informeren. Een nevendoel is het oplossen van de beperkingen van de bestaande wetgeving. Schoolbesturen krijgen een ondersteuningsplicht. Dit betekent niet dat alle leerlingen naar een reguliere basisschool moeten. Per kind wordt gekeken waar het onderwijsaanbod het best passend is. Een regionaal netwerk van scholen moet een dekkend onderwijsaanbod hebben. Zo’n netwerk bestaat uit reguliere basisscholen, speciaal onderwijs en flexibele tussenvormen. Een voorbeeld van zo’n tussenvorm is een speciale klas in een reguliere school.    ...
Lees verder

PERSOONLIJKE PROBLEMEN

Wanneer uw kind persoonlijke problemen heeft, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht of de intern begeleider Chequita Kramer-de Winter. Mevrouw Kramer-de Winter is bereikbaar op school maar ook telefonisch.  Per email kunt u haar bereiken op: c.winter@stichtingschool.nl...
Lees verder

PORTFOLIO EN VERSLAGBESPREKING - LEERPLICHT

Uw kind krijgt in januari en juni hun portfolio mee naar huis. In dit portfolio geeft de leerling zijn ontwikkeling aan.   12.1 Verslagbespreking (15 minutengesprek)   Wij vinden het als school belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. U en uw kind worden tenminste drie keer per schooljaar uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht*. In september is een "omgekeerd"15 minuten gesprek en in februari na de cito toetsen een 15 minuten portfoliogesprek. Tot slot 3 weken voor de zomervakantie het eindgesprek. Op de verslagbespreking zijn u en uw kind in de gelegenheid om met de leerkracht in gesprek te gaan. U krijgt ook inzage in de toets-resultaten van uw kind. De leerkracht geeft het portfolio van tevoren mee. U kunt het dan thuis rustig bekijken en met gerichte vragen komen. De ouders van groep 8 hebben in februari een gesprek over het schoolverlatersrapport voor het vervolgonderwijs. Dit is tevens het eindverslag. Aan het eind van groep 8 mag u het totale verslag houden. Wij rekenen op uw aanwezigheid tijdens de gesprekken! *N.B. dit is natuurlijk afhankelijk van de gesprekstijden en de bedtijd van uw kind!   12.2 Zitten blijven Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doorlopen. Het is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van het kind. Toch komt het af en toe voor dat wij ouders het advies geven hun kind niet naar de volgende groep te laten gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een grote ontwikkelings- en/of leerachterstand van het kind. Dit zal tijdig gedurende het jaar met u als ouders besproken worden.   12.3 Leerplicht Een kind is volgens de wet leerplichtig wanneer het de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. Leerplichtig wil in dat geval zeggen dat het kind naar school moet en niet zo maar thuis kan worden gehouden. De Leerplichtwet geldt voor alle inwoners van Nederland.   Wat u moet weten over de leerplicht Als u een kind in het basisonderwijs heeft, moet u ervoor zorgen dat uw kind wordt ingeschreven op een school. Ook moet u erop toezien dat uw kind de lessen bijwoont. Na de basisschool moet u ervoor zorgen dat uw kind ingeschreven staat op een school voor voortgezet onderwijs. Doet u dat niet, dan zult u daarop aangesproken worden. Elke gemeente, dus ook Lelystad heeft daarvoor leerplichtambtenaren in dienst. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat de Leerplichtwet ook nageleefd wordt en zij kunnen maatregelen nemen. Staat uw kind niet bij een school ingeschreven en bent u er door hen op gewezen dat dit wel moet, dan kunnen er proces-verbaal opgemaakt worden. In het uiterste geval kan de rechter u veroordelen.   Wanneer hoeft uw kind niet naar school? Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de directeur van de school. Een ander geval is als u naar een belangrijke gebeurtenis moet, zoals een bruiloft of een begrafenis. Ook dat moet u melden bij de schooldirecteur. Deze beoordeelt vervolgens of uw kind wel of niet kan of mag verzuimen. Als het gaat om meer dan tien dagen binnen een schooljaar, heeft u ook de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Geeft de directeur geen toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt de directeur dat bij de leerplichtambtenaar.   Wat gebeurt er als uw kind niet regelmatig naar school gaat? Blijft uw kind zonder geldige reden drie dagen achter elkaar weg van school, dan geeft de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar. Ook als uw kind in een periode van vier weken 16 uur of meer zonder geldige reden drie dagen of meer van school wegblijft, geeft de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar. Deze zal vervolgens contact met u opnemen om te horen waarom uw kind niet naar school gaat. Misschien voelt het zich niet thuis op deze school, misschien is uw kind het slachtoffer van pesten, of misschien spijbelt het zonder dat u het weet. Samen met u probeert de leerplichtambtenaar een oplossing te zoeken. Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een overtreding, een strafbaar feit. Hiervan kan zo nodig proces verbaal worden opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt naar Officier van Justitie gezonden, die tot strafvervolging kan overgaan. De leerplichtambtenaar is bereikbaar via leerlingzaken@lelystad.nl    12.4 Vrijstellingen   Kinderen kunnen vrijgesteld worden van onderwijs: Op doktersadvies bij gymnastiek Om godsdienstige redenen (zoals Jehova’s Getuigen) bij bepaalde (feestelijke) activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest e.d.   In deze situaties brengen wij, als het mogelijk is, het kind onder in een andere groep.  ...
Lees verder

Privacy

Op de school zijn alle gegevens opgenomen in het leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens juist moeten zijn. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen inzage in het dossier vragen, om eventuele verbeteringen of aanvullingen aan te kunnen brengen. Wanneer u inzage wilt in het dossier, kunt u een afspraak maken met de directie van de school. Toegankelijkheid gegevens De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Binnen de school zijn de gegevens toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Dat zijn de directie, de leerkrachten, de logopedisten, personen die het kind begeleiden, de onderwijsassistenten en de medewerkers van de administratie van de school. Overdracht van gegevens naar derden of naar een andere school wordt alleen gedaan wanneer ouder(s)/verzorger(s) daarmee instemmen. De dossiers bevinden zich in dossierkasten in een afgesloten ruimte. Gebruik van foto's/beeldmateriaal Ouders en andere belangstellenden kunnen zich op verschillende manieren verdiepen in onze school en de activiteiten van onze leerlingen. Wij gebruiken hier uiteraard deze website voor maar soms ook social media en filmpjes. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is een foto waarop een leerling herkenbaar in beeld staat een persoonsgegeven. Daarom is er toestemming nodig om de foto te mogen publiceren. Binnen Stichting SchOOL wordt dit meestal geregeld bij de inschrijving van de leerling. Indien u bezwaar hebt tegen het publiceren van beelden waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur. Uiteraard gaan we bij plaatsing van foto’s zorgvuldig en respectvol te werk.    ...
Lees verder

SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP

  Elk schooljaar gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. De data kunt u vinden op deze site. De kosten voor de groepen 1 t/m 6 zijn ongeveer € 25,00. De taalklaskinderen hebben deze dag ook een bijzondere invulling. Groep 7 en 8 gaan dit jaar op schoolkamp. De kosten voor dit schoolkamp bedragen ongeveer € 90, -. Sparen Wij adviseren u om al vanaf het begin van het schooljaar vooraf maandelijks een bedrag voor de schoolreisjes of het schoolkamp apart te leggen. Hierdoor voorkomt u dat u voor het schoolreisje of het schoolkamp voor financiële verassingen komt te staan. Eventueel kunt u in overleg met de leerkracht aan het begin van het jaar een spaarregeling treffen.Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van de participatiebijdrage dat door de Gemeente voor bewoners met schoolgaande kinderen en laag inkomen verstrekt wordt. Geen vrij Leerlingen die niet deelnemen aan schoolreisje of schoolkamp hebben geen vrij en worden gewoon op school verwacht.  ...
Lees verder

SCHOOLTIJDEN

Schooltijden Alle dagen zijn gelijk voor de groepen 1 t/m 8 en de Taalklassen: 8:30 uur - 14:15 uur Alle kinderen nemen wat te eten en te drinken  mee voor de 10 uur pauze en de lunch. De deuren gaan ‘s morgens om 8.15 uur open. De kinderen mogen dan naar hun groep. De bel gaat om 8.25 uur . Als de bel gaat, moeten de kinderen naar hun eigen lokaal gaan. Elke leerkracht houdt dan toezicht in de eigen groep en niet op het plein, dat doet onze conciërge. In de ochtendpauze is er uiteraard toezicht op het plein, alle leerkrachten gaan dan ook naar buiten. De groepen 3 tot en met 8 en de Taalklassen  hebben van 10.15 uur tot 10.30 uur pauze. Ons verzoek is om uw kind niet te vroeg, maar zeker niet te laat, naar school te sturen. Te laat komen zorgt voor storing tijdens de les. Wanneer een leerling structureel te laat komt wordt u hier als ouder door de leerkracht op aangesproken. Laat de fiets bij voorkeur thuis als uw kind ook kan lopen! Om 11.30u lunchen de kleutergroepen, om 12.00u de onder- en bovenbouw en de Taalklassen en om 12.15 gaan ze 15 minuten buiten spelen. Om 12.30u vervolgen dan de lessen. Bij het uitgaan om 14.15u wordt aan de ouders gevraagd buiten te wachten totdat de kinderen naar buiten komen....
Lees verder

SCHORSEN EN VERWIJDEREN

Regels toelating, schorsing en verwijdering De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen.   De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont voor ten hoogste een week schorsen. Zie ook "leerling toelaten,schorsen en verwijderen".Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouder/verzorgers, waar in duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten. Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College van Bestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de groepsleerkracht, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatsverplichting voor het College van Bestuur. Het besluit tot definitieve verwijdering wordt meteen meegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het besluit in kennis gesteld. In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld dat, als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ouders kunnen er daarnaast echter ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken na de dagtekening van het verwijderingsbesluit een verzoekschrift indienen bij deze commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft uitgesproken....
Lees verder

SOCIALE VAARDIGHEDEN - KANJERTRAINING

Om de sociale vaardigheden van de leerlingen verder te ontwikkelen werken wij op de Poolster de methode ‘Kanjertraining’. Een training waarbij leerlingen in de Kanjerlessen hun eigen rol en positie beter leren kennen. Tijdens deze lessen praten wij met de kinderen over hoe je omgaat met elkaar. Uitgangspunt van de Kanjertraining is onder andere dat een kind positief leert denken over zichzelf en een ander.   Al onze teamleden zijn geschoold om deze training in de groep te verzorgen. Om de voortgang van leerlingen en de groep te kunnen volgen maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). ...
Lees verder

SPECIAAL BASISONDERWIJS

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor kinderen met een handicap of stoornis. Er zijn 10 verschillende soorten speciaal onderwijs. Deze zijn onderverdeeld in vier verschillende clusters:   Voor kinderen met visuele handicaps (cluster 1). Voor kinderen met communicatieve handicaps; gehoorproblemen en spraaktaalproblemen (cluster 2). Voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap en langdurig zieke kinderen (cluster 3). Voor kinderen met psychiatrische- of ernstige gedragsstoornissen (cluster 4).   Per cluster zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Op deze scholen is de expertise aanwezig waarmee leerlingen beter geholpen kunnen worden. Verwijzingen vinden pas plaats na grondig onderzoek en overleg.  ...
Lees verder

SPECIALE LEERLINGENZORG

Het beleid van De Poolster is erop gericht voor zover mogelijk leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen binnen de eigen school op te vangen.  Als een leerling een apart programma moet volgen, wordt dit in overleg met de ouders gedaan. Ook bij deze kinderen worden toetsen afgenomen om te bekijken hoe de voortgang van de leerstof verloopt voor het onderdeel waarvoor zij een apart programma hebben. De resultaten worden weergegeven in een eigen leerlijn, namelijk het ontwikkelingsperspectief OPP. Deze worden digitaal opgeslagen en bewaard in het LOVS.   Zorg voor de leerlingen is op onze school al lang een normale zaak. Wij menen kinderen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of een bepaald leervak wel voldoende mee kan komen. Er zijn kinderen die problemen met hun werkhouding hebben, anderen kunnen hun werk niet zelfstandig indelen en weer anderen kunnen niet goed met andere kinderen omgaan of er zijn kinderen die meer aan kunnen dat wat wordt aangeboden.   Mocht een kind extra zorg nodig hebben dan neemt de leerkracht contact op met de ouders om hierover te praten. In dit gesprek bekijken ouders en school samen welke zorg geboden kan worden. School en ouders tekenen dan een begeleidingsovereenkomst. De leerkracht onderhoudt het contact met de ouders om deze op de hoogte te brengen van de extra zorg. In het leerling-dossier van het kind wordt hiervan een verslag gemaakt. Het kan zijn dat de school nog niet genoeg weet over het probleem. Dan kan de IB-er extra onderzoek doen om te komen tot een verfijnder begeleidingsplan. De leerkracht zal het kinder ondersteunen door middel van verlengde instructie. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek. Soms is het nodig problemen nog verder te onderzoeken. Dan kunnen we u als school verzoeken contact op te nemen met uw huisarts, een logopediste, de schoolarts, kinderarts of een andere specialist. Ook is het mogelijk dat de school uw kind aanmeldt bij het Onderwijsloket voor nader onderzoek. Uiteindelijk is ook verwijzing naar het speciaal onderwijs mogelijk. ...
Lees verder

Stichting SchOOL

Stichting SchOOL is de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Onze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met onze 19 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Goed onderwijs voor alle kinderen”. Over Stichting SchOOL...
Lees verder

Stichting SchOOL

Onze school maakt deel uit van de stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de school. Een plek waar leren uitdagend is. Met de 21 basisscholen verspreid over Lelystad is er altijd een school in de buurt waar gewerkt wordt aan realisatie van onze missie “Samen SchOOL zijn”. Het bestuur wordt gevormd door een 5-koppige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer Bernd Bonnier (ad interim). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor negentien basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft in totaal ongeveer 4500 leerlingen en 500 medewerkers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. De medewerkers van dit bureau helpen het CvB bij de uitvoering van de taken.  ...
Lees verder

TAALKLAS

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn, of vluchteling, spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in 1 jaar, vluchtelingen 2 jaar, tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. De kinderen van de statushouders zijn verdeeld over twee groepen. Indien er een nieuwe toename van nieuwkomers plaatsvindt zal deze over nieuwe groepen verdeeld worden binnen de Taalklas.  Groep Rood: kinderen  fase 1 en 2    Groep blauw: kinderen fase 3 en 4, mits ze de eerste twee fases met goed gevolg hebben doorlopen. Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) heeft de  Stichting SchOOL hiermee een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Aanmelden: De internationale Taalklassen van de Poolster zijn er voor kinderen  van 4-13 jaar  in Lelystad die minder dan 2 jaar in Nederland wonen en het Nederlands niet of onvoldoende beheersen. U kunt uw kind aanmelden op donderdag vanaf 12 uur. Wilt u de school   vooraf bellen of zelf  langskomen om een afspraak te maken? De eerste schooldag is altijd  op maandag. Schooltijden Uw kind gaat  om 8.15 uur naar binnen. De lessen beginnen om 8.30. Dag schooltijden Extra activiteit Maandag 8.15 – 14.15 uur Sport Dinsdag 8.15 – 14.15 uur Taal in spel Woensdag 8.15 – 14.15 uur Taal in muziek Donderdag 8.15-14.15 uur Sport Vrijdag 8.15-14.15 uur Crea   Sport: uw kind doet thuis al sportieve kleding aan of u geeft uw kind sportkleding mee, bij voorkeur een korte broek en T shirt,  en het kleedt zich dan  bij de sportzaal om. In overleg kunnen oudere meisjes zich apart omkleden. Leren Alles wat wij doen in de Taalklas is er op gericht uw kind zo snel mogelijk Nederlands leren. Nederlands is een van de moeilijkste talen van de wereld… wist u dat? Uw kind leert in de Taalklas  zo snel en goed de Nederlandse taal •         Begrijpen •         Spreken •         Lezen •         Schrijven Twee jaar in de Taalklas Het onderwijs in de Taalklas is erop gericht  dat uw kind zo snel mogelijk kan uitstromen naar een  volgende school in het basis- of voorgezet onderwijs. Uw kind moet daarvoor de Nederlandse taal zodanig beheersen dat het  in de groep  kan functioneren met passende ondersteuning.  Daarvoor moet het de taal die de leerkracht voor de groep spreek begrijpen en de oefeningen in de boeken met hulp kunnen maken. Wij werken er aan dat  uw  kind  zelfvertrouwen, een zelfstandige werkhouding en het gevoel van zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen prestaties ontwikkelt. Meestal duurt  dit proces 2  jaar. Begin en eind Na een intake waarin wij vaststellen wat uw kind nodig heeft, maken wij een Individueel Ontwikkelingsplan. In dit plan noteren wij  daarna de voortgang van uw kind. Dit plan kunnen ouders altijd inzien en wij bespreken het regelmatig met u. Als uw kind er aan toe is naar de volgende school te gaan geven wij dit plan door aan de volgende school. Wij  zullen u en uw kind  adviseren en begeleiden bij de overgang naar de volgende school. Eten en drinken Om 10.00 uur. Eten  wij voor de pauze.  De kinderen hebben fruit bij zich en eten dat op. Ze kunnen water drinken op school. Om 12.00 uur eten wij samen brood.  Dit nemen de kinderen mee van huis. Zoet beleg is niet gezond en dus niet toegestaan.   Feest Soms is het feest in de klas. Dan is er wel koek of snoep. Wij zorgen er voor dat dit Halal is. Wilt u daar ook op letten als u uw kind iets mee geeft om uit te delen? Als u iets zonder vlees  en gelatine meegeeft is het altijd goed. Contact U bent altijd welkom om in de groep van uw kind te komen kijken hoe uw kind leert in de Taalklas. Wij komen  graag bij u thuis op bezoek na ongeveer 3 weken. Daarvoor maken wij  een afspraak met u. Als u iets belangrijks te bespreken heeft kunt u altijd na schooltijd bij ons langskomen of een aparte afspraak maken. Na een jaar bespreken wij met u hoe uw kind verder naar school zal gaan. Wij nodigen u  na een jaar uit voor een gesprek en  bespreken de voortgang. Vakanties ,studiedagen en doktersbezoek U wordt vooraf met korte brieven geïnformeerd over data van speciale dagen en activiteiten, deze vindt u ook op deze site in de agenda. Buiten de schoolvakanties om wordt er geen verlof verleend voor vakanties. VOOR en NA doktersbezoek wordt uw kind ook/weer op school verwacht en heeft het niet de hele dag verlof. Ziek Als uw kind ziek is wilt u dan voor begin van de les, 8.30u, naar school bellen? Wij bellen u  direct op als uw kind zonder bericht afwezig is. Adres School OBS De Poolster Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad 0320-250514  ...
Lees verder

TUSSENDOORTJES EN TRAKTATIES

Een advies van de school voor het 10-uurtje: liever meer groente, brood of fruit: een bakje druiven, wat tomaatjes, partjes appel of een stukje komkommer zijn verfrissend en gezond. Daarbij vormen deze gezonde tussendoortjes en vooral gezonde traktaties bij verjaardagen, in de klas van uw kind, een bijdrage aan de gezondheidsvisie op de Poolster. Via internet zijn er allerlei sites te vinden die u kunnen helpen met het bedenken van leuke en gezonde traktaties. Daarnaast maakt de school bij inloting gebruik van EU schoolfruit. Dit houdt in dat we 3x per week gratis schoolfruit uit kunnen delen. Deze afspraken gelden natuurlijk ook voor de lunch op school die de kinderen zelf meebrengen.        ...
Lees verder

Teamleden van De Poolster

Leerkrachten                                                     Cynthia van Oord Francoise Minani Mariëtte Bonestroo Jantine de Haan-Koopmans Greja Berentsen Els Meerdink Kenrick Acton Mirjam Boone-Koning Viktoria Sarandeva         Vakleerkrachten Sander van Brussel – gym Giel Herben – Werelddans Len Cornelissen "spel en taal"   Sterk in de Klas Els Kruisman     Interne begeleiding   Sandra de Geus van den Heuvel (taalklas) Chiquita  Kramer-Winter(regulier) Anneloes Pilon   Taalklas leerkrachten Sonja Geraetz Leo de Bree Willem Denissen Corina Dijkstra-Stap Loes van der Feen-Ketel (onderwijsassistent) Marie Louise Pakker (onderwijsassistent)   Administratie Saskia Hoeblal Claudia Sasse   Conciërge Jacqueline van Gardingen   Schoolleiding Albert van Wijk ( alg.directeur) Renata Mighout (lokatieleider) Freddy van Arnhem (Coördinatie Taalklassen)...
Lees verder

Uren op jaarbasis

In de basisschoolperiode moeten de leerlingen in de 8 jaar dat ze naar school gaan minimaal 7520 lesuren volgen. In overleg met de medezeggenschapsraad wordt dit ingedeeld.  ...
Lees verder

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES - ONGEOORLOOFD VERZUIM

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt in principe niet verleend, tenzij de ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat de kostwinner van het gezin een beroep heeft dat met name ook in de zomerperiode uitgeoefend moet worden. Bij deze verlofaanvraag dient schriftelijk bewijs te worden overlegd.   Dit verlof mag: niet langer zijn dan 10 schooldagen niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar maximaal één maal per schooljaar worden verleend.       aanvragen van extra verlof Voor een verzoek om extra verlof dienen de ouders voor een kind dat leerplichtig is (vanaf 5 jaar) 8 weken voor de datum van het aangevraagde verlof contact op te nemen met de directie. De ouders ontvangen dan een aanvraagformulier voor extra verlof. Afhankelijk van de duur van het verlof en de omstandigheden zal de directeur van de school hierover een beslissing nemen.   Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf te worden voorgelegd. Ook hiervoor moet u contact opnemen met de directie. Wij denken dan aan een bruiloft, een jubileum, een begrafenis e.d. De directie vraagt u om een kopie van de uitnodiging als bijlage toe te voegen. In alle gevallen (binnen de 10 dagen) besluit steeds de directeur van de school. Formulieren en de brochure voor verlofaanvraag zijn op school verkrijgbaar.   Tegengaan van lesuitval en verzuim van leerlingen Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen op onze school gaan overigens op hun vierde jaar al naar school. Zij mogen zelfs al 10 dagdelen naar school om te wennen als zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt. Goed overleg met de directie van de school is daartoe wel noodzakelijk. Bij verzuim moet de ouder/verzorger dat altijd aan de school melden. In de regel beoordeelt de schooldirectie of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. Wanneer een kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet dit voor schooltijd worden gemeld.   Ongeoorloofd verzuim Als bij de verzuimregistraties om 8.30 uur en 13.15 uur blijkt dat een kind zonder bericht niet aanwezig is, nemen wij contact met de ouders op. Krijgen wij geen contact dan wordt de afwezigheid in onze administratie genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt door ons doorgegeven aan de leerplichtambtenaar....
Lees verder

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) door de leerplichtambtenaar wordt nageleefd: Verlof wegens gewichtige (gezins)omstandigeheden. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is vanaf 5 jaar het geval bij ziekte, schoolsluiting en bij de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling (extra verlof) wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil om van ouders gelegen zijn. Voorbeelden zijn: verhuizing; bij gezinsuitbreiding, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad; bij een 12½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad. In alle gevallen dient het verlof bij de directeur te worden aangevraagd. De bevoegdheid te besluiten over extra verlof aanvragen tot en met 10 dagen in een schooljaar ligt bij de directeur van de school. Op school kunt u een aanvraagformulier krijgen voor extra verlof. Verzoek bij Leerplichtambtenaar Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad indienen. De Leerplichtambtenaar zal altijd contact opnemen met de directeur van de school en vragen naar zijn of haar mening over de aanvraag....
Lees verder

Website en inzet social media

Ouders en andere belangstellenden kunnen kennisnemen van actuele ontwikkelingen en activiteiten op onze school via onze website. Indien u bezwaar hebt tegen het publiceren van beelden of promotionele filmpjes waarop uw kind duidelijk zichtbaar staat afgebeeld dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur. Uiteraard gaan we bij gebruik van foto’s en filmbeelden zorgvuldig te werk. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school en daarmee Stichting SchOOL. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school, betrokkenen en de stichting óók kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen.  Stichting SchOOL vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft een protocol opgezet om een ieder die bij de stichting betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Protocol sociale media Stichting SchOOL...
Lees verder

ZIEK - DOKTER - TANDARTS - ZIEKENHUISBEZOEK

  Ziek Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tussen 8.05 uur en 8.25 uur telefonisch te melden aan de school of op een andere wijze de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. 0320-250514   Ziek of verwonding tijdens schooltijd Indien uw kind tijdens de schooluren ziek wordt of gewond raakt proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet alleen naar huis. Als we geen gehoor krijgen blijft het kind dus op school. Als het kind zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen we medische hulp in. Als uw kind direct naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u, als ouders, te bellen, zodat u zo mogelijk met uw kind naar een arts of het ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan de aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken gaat er iemand van ons als begeleiding mee. We hopen dan dat u zo snel mogelijk naar uw kind kunt komen. Het is van groot belang dat de school beschikt over uw juiste telefoonnummer(s).   Wilt u op tijd een wijziging van uw telefoonnummer gelijk doorgeven aan de administratie van de school en aan de leerkracht van uw kind!   Dokter, tandarts, ziekenhuisbezoek Indien kinderen tijdens schooltijd naar de huisarts, een specialist in het ziekenhuis of de tandarts moeten, dient dit vooraf aan de leerkracht doorgegeven te worden. De kinderen worden voor en/of na het bezoek op school verwacht.  ...
Lees verder

ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN

De zorg voor de kinderen vinden wij erg belangrijk. In principe zijn alle kinderen welkom op onze openbare school. Kinderen zijn verschillend. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Door zorg op maat te bieden willen wij zoveel mogelijk aan die verschillen tegemoet komen. Ons doel is om alle kinderen binnen de school te begeleiden, zodat er bij elk kind sprake is van een constante en evenwichtige ontwikkeling. Wij houden rekening met het niveau en de vaardigheden van elk kind. Onze school werkt momenteel met combinatiegroepen (naar leeftijd). De werkvorm die gehanteerd wordt, is een algemene groepsinstructie, gevolgd door instructie op niveau. Daarna volgt een verwerking door de leerlingen met aandacht voor het verschil in niveau en tempo. Zelfstandig werken wordt al gestimuleerd vanaf groep 1. Ook samenwerken met een medeleerling vinden wij erg belangrijk....
Lees verder

ZORGPLICHT EN VERHUIZING

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad. Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven....
Lees verder