SchOOLwiki

zoekopdracht

4 resultaten in categorie "verlof"

PORTFOLIO EN VERSLAGBESPREKING - LEERPLICHT

Uw kind krijgt in januari en juni hun portfolio mee naar huis. In dit portfolio geeft de leerling zijn ontwikkeling aan.   12.1 Verslagbespreking (15 minutengesprek)   Wij vinden het als school belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. U en uw kind worden tenminste drie keer per schooljaar uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht*. In september is een "omgekeerd"15 minuten gesprek en in februari na de cito toetsen een 15 minuten portfoliogesprek. Tot slot 3 weken voor de zomervakantie het eindgesprek. Op de verslagbespreking zijn u en uw kind in de gelegenheid om met de leerkracht in gesprek te gaan. U krijgt ook inzage in de toets-resultaten van uw kind. De leerkracht geeft het portfolio van tevoren mee. U kunt het dan thuis rustig bekijken en met gerichte vragen komen. De ouders van groep 8 hebben in februari een gesprek over het schoolverlatersrapport voor het vervolgonderwijs. Dit is tevens het eindverslag. Aan het eind van groep 8 mag u het totale verslag houden. Wij rekenen op uw aanwezigheid tijdens de gesprekken! *N.B. dit is natuurlijk afhankelijk van de gesprekstijden en de bedtijd van uw kind!   12.2 Zitten blijven Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doorlopen. Het is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van het kind. Toch komt het af en toe voor dat wij ouders het advies geven hun kind niet naar de volgende groep te laten gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een grote ontwikkelings- en/of leerachterstand van het kind. Dit zal tijdig gedurende het jaar met u als ouders besproken worden.   12.3 Leerplicht Een kind is volgens de wet leerplichtig wanneer het de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. Leerplichtig wil in dat geval zeggen dat het kind naar school moet en niet zo maar thuis kan worden gehouden. De Leerplichtwet geldt voor alle inwoners van Nederland.   Wat u moet weten over de leerplicht Als u een kind in het basisonderwijs heeft, moet u ervoor zorgen dat uw kind wordt ingeschreven op een school. Ook moet u erop toezien dat uw kind de lessen bijwoont. Na de basisschool moet u ervoor zorgen dat uw kind ingeschreven staat op een school voor voortgezet onderwijs. Doet u dat niet, dan zult u daarop aangesproken worden. Elke gemeente, dus ook Lelystad heeft daarvoor leerplichtambtenaren in dienst. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat de Leerplichtwet ook nageleefd wordt en zij kunnen maatregelen nemen. Staat uw kind niet bij een school ingeschreven en bent u er door hen op gewezen dat dit wel moet, dan kunnen er proces-verbaal opgemaakt worden. In het uiterste geval kan de rechter u veroordelen.   Wanneer hoeft uw kind niet naar school? Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de directeur van de school. Een ander geval is als u naar een belangrijke gebeurtenis moet, zoals een bruiloft of een begrafenis. Ook dat moet u melden bij de schooldirecteur. Deze beoordeelt vervolgens of uw kind wel of niet kan of mag verzuimen. Als het gaat om meer dan tien dagen binnen een schooljaar, heeft u ook de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Geeft de directeur geen toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt de directeur dat bij de leerplichtambtenaar.   Wat gebeurt er als uw kind niet regelmatig naar school gaat? Blijft uw kind zonder geldige reden drie dagen achter elkaar weg van school, dan geeft de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar. Ook als uw kind in een periode van vier weken 16 uur of meer zonder geldige reden drie dagen of meer van school wegblijft, geeft de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar. Deze zal vervolgens contact met u opnemen om te horen waarom uw kind niet naar school gaat. Misschien voelt het zich niet thuis op deze school, misschien is uw kind het slachtoffer van pesten, of misschien spijbelt het zonder dat u het weet. Samen met u probeert de leerplichtambtenaar een oplossing te zoeken. Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een overtreding, een strafbaar feit. Hiervan kan zo nodig proces verbaal worden opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt naar Officier van Justitie gezonden, die tot strafvervolging kan overgaan. De leerplichtambtenaar is bereikbaar via leerlingzaken@lelystad.nl    12.4 Vrijstellingen   Kinderen kunnen vrijgesteld worden van onderwijs: Op doktersadvies bij gymnastiek Om godsdienstige redenen (zoals Jehova’s Getuigen) bij bepaalde (feestelijke) activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstfeest e.d.   In deze situaties brengen wij, als het mogelijk is, het kind onder in een andere groep.  ...
Lees verder

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES - ONGEOORLOOFD VERZUIM

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt in principe niet verleend, tenzij de ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat de kostwinner van het gezin een beroep heeft dat met name ook in de zomerperiode uitgeoefend moet worden. Bij deze verlofaanvraag dient schriftelijk bewijs te worden overlegd.   Dit verlof mag: niet langer zijn dan 10 schooldagen niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar maximaal één maal per schooljaar worden verleend.       aanvragen van extra verlof Voor een verzoek om extra verlof dienen de ouders voor een kind dat leerplichtig is (vanaf 5 jaar) 8 weken voor de datum van het aangevraagde verlof contact op te nemen met de directie. De ouders ontvangen dan een aanvraagformulier voor extra verlof. Afhankelijk van de duur van het verlof en de omstandigheden zal de directeur van de school hierover een beslissing nemen.   Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf te worden voorgelegd. Ook hiervoor moet u contact opnemen met de directie. Wij denken dan aan een bruiloft, een jubileum, een begrafenis e.d. De directie vraagt u om een kopie van de uitnodiging als bijlage toe te voegen. In alle gevallen (binnen de 10 dagen) besluit steeds de directeur van de school. Formulieren en de brochure voor verlofaanvraag zijn op school verkrijgbaar.   Tegengaan van lesuitval en verzuim van leerlingen Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen op onze school gaan overigens op hun vierde jaar al naar school. Zij mogen zelfs al 10 dagdelen naar school om te wennen als zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt. Goed overleg met de directie van de school is daartoe wel noodzakelijk. Bij verzuim moet de ouder/verzorger dat altijd aan de school melden. In de regel beoordeelt de schooldirectie of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. Wanneer een kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet dit voor schooltijd worden gemeld.   Ongeoorloofd verzuim Als bij de verzuimregistraties om 8.30 uur en 13.15 uur blijkt dat een kind zonder bericht niet aanwezig is, nemen wij contact met de ouders op. Krijgen wij geen contact dan wordt de afwezigheid in onze administratie genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt door ons doorgegeven aan de leerplichtambtenaar....
Lees verder

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) door de leerplichtambtenaar wordt nageleefd: Verlof wegens gewichtige (gezins)omstandigeheden. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is vanaf 5 jaar het geval bij ziekte, schoolsluiting en bij de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling (extra verlof) wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die buiten de wil om van ouders gelegen zijn. Voorbeelden zijn: verhuizing; bij gezinsuitbreiding, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad; bij een 12½- , 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad. In alle gevallen dient het verlof bij de directeur te worden aangevraagd. De bevoegdheid te besluiten over extra verlof aanvragen tot en met 10 dagen in een schooljaar ligt bij de directeur van de school. Op school kunt u een aanvraagformulier krijgen voor extra verlof. Verzoek bij Leerplichtambtenaar Als u voor meer dan tien schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad indienen. De Leerplichtambtenaar zal altijd contact opnemen met de directeur van de school en vragen naar zijn of haar mening over de aanvraag....
Lees verder

ZIEK - DOKTER - TANDARTS - ZIEKENHUISBEZOEK

  Ziek Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tussen 8.05 uur en 8.25 uur telefonisch te melden aan de school of op een andere wijze de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. 0320-250514   Ziek of verwonding tijdens schooltijd Indien uw kind tijdens de schooluren ziek wordt of gewond raakt proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet alleen naar huis. Als we geen gehoor krijgen blijft het kind dus op school. Als het kind zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen we medische hulp in. Als uw kind direct naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u, als ouders, te bellen, zodat u zo mogelijk met uw kind naar een arts of het ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan de aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken gaat er iemand van ons als begeleiding mee. We hopen dan dat u zo snel mogelijk naar uw kind kunt komen. Het is van groot belang dat de school beschikt over uw juiste telefoonnummer(s).   Wilt u op tijd een wijziging van uw telefoonnummer gelijk doorgeven aan de administratie van de school en aan de leerkracht van uw kind!   Dokter, tandarts, ziekenhuisbezoek Indien kinderen tijdens schooltijd naar de huisarts, een specialist in het ziekenhuis of de tandarts moeten, dient dit vooraf aan de leerkracht doorgegeven te worden. De kinderen worden voor en/of na het bezoek op school verwacht.  ...
Lees verder