SchOOLwiki

zoekopdracht

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken die school en ouders helpt om goed en slim samen
te werken. Een denkwijze die helpt om elkaar te begrijpen vanuit een gelijkwaardige en nietvrijblijvende samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouders helpen op school bij de
activiteiten buiten schooltijd maar ook onder schooltijd. Ouders zijn hierdoor betrokken bij de school en krijgen een beter inzicht in het onderwijs en de werkwijze op school.
Onze school heeft het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

De ouders van onze leerlingen worden via onze nieuwsbrief “Sternieuws” op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en overige
informatie. Deze nieuwsbrief komt eens in de twee weken op vrijdag uit en de meest recente versie is ook terug te vinden, als download, op onze website.

Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt gaat wel eens wat mis of loopt het niet zoals bedoeld of gepland. Dat is op onze school niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op de juiste manier wordt behandeld. We hopen uw klacht binnen de school op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht eerst met de leerkracht of andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met onze interne contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel bij klachten. Onze interne contactpersoon is: [naam/namen, mailadres, telefoon, eventueel bereikbaarheid]. Mocht er geen oplossing gevonden worden en blijft de klacht bestaan, dan neemt u contact op met de klachtencoördinator van Stichting school. Mevrouw Erika Niezen, 0320- 767700 of klachten@stichtingschool.nl Volgens wettelijk voorschrift beschikken alle schoolbesturen over een klachtenregeling. De klachtenregeling is te vinden op: www.stichtingschool.nl/schoolwiki De klachtencommissie waarbij Stichting SchOOL is aangesloten is de Landelijke Geschillencommissie, te bereiken via: Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, (030) 280 9590 info@onderwijsgeschillen.nl, www.onderwijsgeschillen.nl.

Gescheiden ouders Wettelijk is bepaald dat in de situatie dat beide ouders, ook na scheiding, samen het gezag hebben, een school beide ouders dient te informeren over hun schoolgaande kind. De informatie die aan de ene ouder gegeven wordt, moet dezelfde zijn als de informatie die aan de andere ouder wordt gegeven (dit geldt ook voor voogden). Ook wanneer er één ouder is belast met het wettelijk gezag, heeft de andere ouder recht op informatie. Informatie geven aan beide ouders is dus de regel, het weigeren ervan een uitzondering. De school kan weigeren wanneer: de ene ouder
informatie vraagt die de andere (gezaghebbende) ouder niet op gelijke wijze zou hebben verkregen;  de school van oordeel is dat het belang van het kind zich verzet tegen het verschaffen van die informatie. De school moet deze beslissing wel, liefst schriftelijk, motiveren. Beide ouders hebben ook recht op informatie van derden: alle beroepshalve bij het kind betrokken personen, zoals (school)artsen, hulpverleners, logopedisten, psychologen, et cetera. Wanneer de ouder die niet met het gezag belast is, vraagt om informatie, moet de school deze geven. De andere ouder kan dit niet
verbieden. Op onze school gaan we er vanuit de dat ouders in het belang van het kind, de informatie met elkaar delen. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe er met de voorziening van informatie naar beide ouders omgegaan moet worden. Deze afspraken worden altijd gemaakt met medeweten van de directeur en worden schriftelijk vastgelegd.

Privacy De Europese privacywet (de algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, hebben wij vertaald naar een informatiebeveiligings- en privacybeleid. Op basis hiervan hebben we passende maatregelen getroffen om zorgvuldig om te gaan met de
persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. Deze maatregelen omvatten onder meer: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken over het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes, het aanstellen van een Functionaris voor Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy. Op school zijn alle gegevens opgenomen in een digitaal leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt. De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger (s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

Beeldmateriaal Bij inschrijving van uw kind vraagt de school toestemming aan ouders voor het extern gebruik van foto’s en filmpjes van hun kind. Wilt u uw toestemming intrekken dan kunt u dat tussendoor of aan het begin van een nieuw schooljaar aangeven. Foto’s, filmpjes en geluidsopnames
zijn persoonsgegevens, dus privacygevoelig. Als ouders kunt u bijdragen aan de privacy van uw en andere kinderen. Wij kunnen u niet verbieden om foto’s of filmpjes in of rond school te maken. Wel vragen wij u om terughoudend te zijn.

Sponsoring en schenking
Onze school volgt de wet en regelgeving rondom sponsoring. Deze is hier te vinden. Wanneer onze school een schenking ontvangt, melden wij deze bij het bestuur van stichting SchOOL, dit ivm eventuele belastingen die hier mee samenhangen. Dit geldt niet alleen voor geldelijke schenkingen,
maar ook voor schenkingen in natura.

School-ouderovereenkomst
Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• ouderbetrokkenheid 3.0
• Klassenouders/ Ouderontbijt / Taal voor thuis (TOLK)

De Klassenouder Deze ouder helpt op verzoek van de leerkracht mee bij bepaalde activiteiten, zoals: Meefietsen bij een excursie. Assisteren bij schoolreisje en/of schoolkamp, op uitnodiging van leerkracht bij Sport en spel. Assisteren van de leerkracht bij bijvoorbeeld een techniekles.
De ouderraad helpt in overleg met het team op school tijdens algemene activiteiten.