SchOOLwiki

zoekopdracht

5 resultaten in categorie "5-ontwikkelingen-van-leerlingen"

Eindtoets

Wat is de eindtoets? Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren? ...
Lees verder

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg? Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. Het gaat er om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het is ons streven dat alle kinderen terecht komen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten.Bij kwaliteitszorg volgen we de strategie van De Betere Basisschool (BBS)  en onderhouden dit door scholing. • F1 ontwikkelen/ontwerpen • F2 plan aan team voorleggen • F3 oefenen in de praktijk • F4 Evaluatie en bijstellen • F5 borgen Belangrijk vinden we dat het team zich zelf verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene in de school wordt gedragen. Dit betekent dat op basis van analyse van kwaliteitsgegevens conclusies worden getrokken en doelen worden gesteld op kind- leerkracht- en schoolniveau. Deze doelen zijn verwoord in ons jaarplan....
Lees verder

Schooladviezen

Schooladviezen Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen. Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018? ...
Lees verder

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: Ik kan hulp bieden en vragen - Ik zeg wat ik voel en vind - Ik kan samenwerken met anderen De Poolster werkt volgens de methodiek van Sociaal Sterke Groep van Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO). Dit alles past binnen de visie van De Poolster en komt op onze school tot uiting in: -het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken) -het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders) -ons onderwijsaanbod. De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken alsmede door onze manier van met elkaar omgaan. Daarbij is De Poolster een Brede School welke sterk betrokken is bij de buurt waarin de school staat.   Werkwijze Sociale opbrengsten Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep. De leerkracht heeft een open houding ten opzichte van de leerlingen maar stelt daarbij grenzen en maakt duidelijk dat deze consequent worden bewaakt. • Wij gaan correct met elkaar om • Wij gaan prettig met elkaar om • Ik lever mijn bijdrage aan een prettige omgeving Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep. De leerkracht heeft een open houding ten opzichte van de leerlingen maar stelt daarbij grenzen en maakt duidelijk dat deze consequent worden bewaakt. Daarnaast gebruiken wij een leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied. Pesten op school proberen wij zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken volgens ons pestprotocol en ons schoolveiligheidsplan....
Lees verder

Tussentijdse toetsen

Tussentijdse toetsen Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden. De resultaten van het onderwijs: Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het CITO. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toets kalender met bijbehorend toets protocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of   bijgesteld....
Lees verder