SchOOLwiki

zoekopdracht

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit uitgebreider.

Samenwerken – Ieder uniek, samen sterk – Unitonderwijs – Tevredenheid – Ouderbetrokkenheid

Missie en visie
Maatschappelijke dimensie:
• De school staat voor transparante, intensieve communicatie met ouders, waarbij ouders worden gezien als educatieve en pedagogische partners van de school. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met ouders, kinderen en leerkrachten.
• Wij bereiden onze kinderen zoveel mogelijk voor op de toekomst door de vaardigheden van de 21ste eeuwse vaardigheden zoveel als mogelijk in ons onderwijs terug te laten komen. Hierbij werken wij aan de volgende vaardigheden: samenwerken, creativiteit, ICT vaardigheden, communicatievaardigheden, probleem oplossen, kritische houding en positieve kijk op de samenleving.

Pedagogische dimensie:
• Leerkrachten benaderen de kinderen op een positieve manier (benoemen gedrag en activiteiten die goed gaan), zijn bemoedigend, stimulerend, versterken het competentiegevoel en leren zo sociale vaardigheden aan.
• Leren samenwerken en samenleven gericht op de 21ste eeuwse vaardigheden. Veel aandacht voor gewenst gedrag, korte interventies op ongewenst gedrag

Onderwijskundige dimensie:

• Bieden van rijk, uitdagend onderwijs waarbij de school zich richt op een persoonlijke benadering van kinderen t.o.v. hun leerstijl en onderwijsbehoefte. Daardoor wordt een meer gepersonaliseerd onderwijs gerealiseerd.
• Wij werken met groep doorbroken instructies op vastgestelde momenten middels duidelijke leerlijnen. De kinderen werken a.d.h.v. de eigen dag- en weektaken in hun eigen groep samenwerkend verder.

Professionele dimensie:
• Door de inzet van ontwikkelteams (OT) de competenties en interesses van leerkrachten benutten en ontwikkelen. Waarbij wij gefaseerd werken aan implementatie, evaluatie en borging. (samen leren en indien nodig extern)
• Een goede, daadkrachtige directeur (Gedeeld Leiderschap Team, GLT) is een voorwaarde om een goede school te zijn. Dit is een directie die goede plannen maakt, teamleden betrekt en competenties benut, besluiten neemt, collega’s aanspreekt en besluiten borgt en bewaakt.

 

Prioriteiten
Verder ontwikkelen als school tot “De Betere Basisschool”.
100% van de leerlingen voelen zich veilig op school.
Ontwikkelen tot school voor Unitonderwijs, waar leerlingen met meerdere groepen in een Unit les krijgen van samenwerkende professionals.

 

Identiteit
Onze school is onderdeel van Stichting SchOOL. Stichting SchOOL (verder: SchOOL) bestaat uit 18 openbare basisscholen, een school voor SBO en een (V)SO- school cluster 3 in Lelystad. SchOOL staat voor openbaar onderwijs, wat betekent dat ieder kind bij ons welkom is. Wij verwelkomen kinderen,
ouders en medewerkers en dagen hen uit te leren van verschillen. Dit is onze maatschappelijke opdracht, die wij met overtuiging omarmen. Wij leven in een samenleving waar veranderingen en ontwikkelingen snel gaan. Dit vraagt van ons onderwijs, dat wij onze kinderen voorbereiden op deze wereld van morgen. Dit laten wij onder andere zien in onze betrokkenheid op maatschappelijke thema’s. Dit betekent ook dat wij samen leven en samen werken binnen de school en stichting als gemeenschap belangrijk vinden. Een gemeenschap, waarin verschillen ‘gewoon’ zijn en aangrijpingspunt om te leren in ontmoeting en dialoog.