SchOOLwiki

zoekopdracht

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Ik kan hulp bieden en vragen – Ik zeg wat ik voel en vind – Ik kan samenwerken met anderen

De Poolster werkt volgens de methodiek van Sociaal Sterke Groep van Groeps Dynamisch Onderwijs
(GDO).
Dit alles past binnen de visie van De Poolster en komt op onze school tot uiting in:
-het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken)
-het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders)
-ons onderwijsaanbod.
De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken alsmede door onze manier van met elkaar omgaan. Daarbij is De Poolster een Brede School welke sterk betrokken is bij de buurt waarin de school staat.

 

Werkwijze Sociale opbrengsten

Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep. De leerkracht heeft een open houding ten opzichte van de leerlingen maar stelt daarbij grenzen en maakt duidelijk dat deze consequent worden bewaakt.
• Wij gaan correct met elkaar om
• Wij gaan prettig met elkaar om
• Ik lever mijn bijdrage aan een prettige omgeving

Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep. De leerkracht heeft een open houding ten opzichte van de leerlingen maar stelt daarbij grenzen en maakt duidelijk dat deze consequent worden bewaakt. Daarnaast gebruiken wij een leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied. Pesten op school proberen wij zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken volgens ons pestprotocol en ons schoolveiligheidsplan.