SchOOLwiki

zoekopdracht

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

 

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tussen 8.05 uur en 8.25 uur telefonisch te melden aan de school of op een andere wijze de leerkracht hiervan op de hoogte te stellen. Via 0320-250514

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt in principe niet verleend, tenzij de ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat de kostwinner van het gezin een beroep heeft dat vooral ook in de zomerperiode uitgeoefend moet worden. Bij deze verlofaanvraag dient
schriftelijk bewijs te worden overlegd. Dit verlof mag: – niet langer zijn dan 10 schooldagen – niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar – maximaal één maal per schooljaar worden verleend. Aanvragen van extra verlof Voor een verzoek om extra verlof dienen de ouders voor een kind dat leerplichtig is (vanaf 5 jaar) 8 weken voor de datum van het aangevraagde verlof contact op te nemen met de directie. De ouders ontvangen dan een aanvraagformulier voor extra verlof. Afhankelijk van de duur van het verlof en de omstandigheden zal de directeur van de school hierover een beslissing nemen. Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf te worden voorgelegd. Ook hiervoor moet u contact opnemen met de directie. Wij denken dan aan een bruiloft, een jubileum, een begrafenis e.d. De directie vraagt u om een kopie van de uitnodiging als bijlage toe te voegen. In alle gevallen (binnen de 10 dagen) besluit steeds de directeur van de school.
Formulieren en de brochure voor verlofaanvraag zijn op school verkrijgbaar.