Sponsoring

Geplaatst op dinsdag 17 januari 2017

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor.  Bij sponsoring geeft een sponsor geld, goederen of diensten aan een school in ruil voor een tegenprestatie. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de schoolkrant of schoolgids. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een gift. Er zijn wettelijke voorwaarden voor sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ouders en docenten mogen via de medezeggenschapsraad hun stem laten horen over een sponsorcontract.

Er zijn gedragsregels voor sponsoring vastgelegd in een landelijk convenant voor primair en voortgezet onderwijs die ook van toepassing zijn binnen alle scholen van de stichting SchOOL. Een aantal uitgangspunten hieruit over het omgaan met sponsoring op school zijn:

  • De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstelling en taak van de school.
  • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
  • Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het onderwijs niet aantasten.
  • Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden.
  • Sponsoring mag niet leiden tot afhankelijkheid van de sponsor (m.a.w. de continuïteit mag niet in het gedrang komen als er sponsoring zou wegvallen).

Klachten over sponsoring in het onderwijs

Ouders, docenten en leerlingen kunnen met klachten over sponsoring terecht bij de klachtencommissie van de school. Sponsoring gaat vaak samen met reclame-uitingen. Heeft u als ouder, leerkracht of leerling een klacht over de inhoud van een reclame-uiting? Dan kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.