Toelaten, schorsen en verwijderen

Geplaatst op maandag 13 februari 2017

De directie van de school kan om bepaalde redenen besluiten over toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen. Hiervoor gelden onderstaande regels.

Toelaten
De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt.  Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen.

Schorsen
De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouder/verzorgers, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten.

Verwijderen
Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College van Bestuur (CvB) voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de groepsleerkracht, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet plaats nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatsverplichting voor het College van Bestuur.

Het besluit tot definitieve verwijdering wordt terstond meegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het besluit in kennis gesteld. In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld dat, als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Ouders kunnen er daarnaast echter ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken na de dagtekening van het verwijderingbesluit een verzoekschrift indienen bij deze commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft uitgesproken.

Lees hier het protocol Toelaten. schorsen en verwijderen van een leerling als onderdeel van het aannamebeleid.